9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 30.06.2016 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Konkurs nr R..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 30.06.2016

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Konkurs nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 (Subregion Centralny)
Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice, za pomocą platform elektronicznych

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
a)Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
a. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe),
b. wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, c. wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;
3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:
a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,
b. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,
c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,
d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),
e. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.
4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż wymienione powyżej wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie zgodne z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
5. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

93 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w tym 85 % wsparcie finansowe EFS

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 042 120,98 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 525 KB)
Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) (PDF 450 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217).
Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu (PDF 1 MB).

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres:
punktinformacyjny@slaskie.pl

Agnieszka Pelczar tel.: +48 32 77 40 478, adres e-mail: apelczar@slaskie.pl
Joanna Król tel. +48 32 77 40 479, adres e-mail: krolj@slaskie.pl
Małgorzata Przybyła-Giel tel.: +48 32 77 40 461, adres e-mail: mprzybyla@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęsciej zawawane pytania będziemy zamieszczać w zakładce „Często zadawane pytania”.
Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Linki

Ogłoszenie o konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 na stronie Województwa Śląskiego

Przejdź na stronę ogłoszenia