9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (261/18)

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (261/18)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2018 do 27.09.2018 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1 b: Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywani..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2018 do 27.09.2018

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1 b: Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

konkurs nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-261/18.

Informacja opublikowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019

Miejsce składania wniosków

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

a) osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);

b) podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2077);

c) podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);

d) podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541 z późn.zm.)

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta – wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów: Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.

W ramach projektu Wnioskodawca wdraża założenia „Programu Zdrowego Kręgosłupa” Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka

Kryteria wyboru projektów

W zakresie przedmiotu konkursu kryteria wyboru projektów określa Załącznik nr 3 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 uchwalony przez Zarząd Województwa – w wersji 13.0 zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą nr 1098/259/V/2018 z dnia 22 maja 2018 roku.

Kryteria wyboru projektu zostały zatwierdzone podczas XIII posiedzenia KM w dniu 25 maja 2018 r. (Uchwała nr 322 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, typ projektu 1 Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych: b) w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 9iv).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%.

maksymalnie 8% środków z budżetu państwa.

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 225 818,81 PLN czyli 2 188 235,29 EUR.

Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj.27.04.2018, gdzie 1 EUR = 4,2161 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOC 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 275 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 896 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (RTF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie – ryczałt (RTF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172
032 77 40 193
032 77 40 194
032 77 40 418.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie konkursu na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.