9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy (400/20)

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy (400/20)

AKTUALNY data naboru wniosków od 10.11.2020 do 30.11.2020 9 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie wezwania Samorządu Województwa Śląskiego – Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym ..

AKTUALNY data naboru wniosków od 10.11.2020 do 30.11.2020

9 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie wezwania Samorządu Województwa Śląskiego – Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy.

Nabór nr RPSL.09.02.07-IZ.01-24-400/20

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl
Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/
lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Śląskiego – Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
a. wsparcie usług na rzecz dzieci, kandydatów i rodzin uczestniczących w procesie adopcji,
b. koordynacja i monitorowanie pracy ośrodków adopcyjnych w województwie śląskim służące podniesieniu jakości świadczonych usług,
c. promowanie i upowszechnianie idei adopcji (jako wsparcie uzupełniające).

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wersji 19.4 zatwierdzony przez Zarząd Województwa Uchwałą z dnia 28 lipca 2020 roku z późn. zm.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

93% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85% wsparcie finansowe EFS.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

585 745,86 EUR co stanowi 2 650 500,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku (PDF 193 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 385 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 8 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Zasady realizacji projektów (PDF 576 KB)

Załączniki do Zasad realizacji (załącznika nr 6)(RAR 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować:

Telefon do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs: 32 7740 480, 32 7740 556

Mail do pracownika Instytucji Organizującej Konkurs: ewa.sobisz@slaskie.pl; gabriela.oziewicz@slaskie.pl.

Główny Punkt Informacyjny w Regionie ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C 40-037 Katowice

Telefon: 032 77 40 172, 032 77 40 193, 032 77 40 194.

Mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.