9.2 Infrastruktura społeczna

9.2 Infrastruktura społeczna

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.06.2016 do 01.08.2016 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.2 Infrastruktura społeczna Numer konkursu: RPZP.09.02.00-IZ.00-32-001/1..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.06.2016 do 01.08.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.2 Infrastruktura społeczna

Numer konkursu: RPZP.09.02.00-IZ.00-32-001/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2016

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 lipca 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 2. organizacje pozarządowe,
 3. podmioty ekonomii społecznej,
 4. partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 lipca 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

 1. W ramach konkursu dofinansowywane będą działania mające na celu:
  a) niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi,
  b) wspieranie włączenia społecznego grup marginalizowanych i zagrożonych marginalizacją,
  c) wspieranie procesów usamodzielniania się osób niepełnosprawnych poprzez dostosowywanie infrastruktury społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawę warunków usług publicznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.
  W ramach działania wspierane będą w szczególności zakłady dające osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwości zatrudnienia i rehabilitacji poprzez zapewnienie im rehabilitacji społecznej i terapeutycznej, leczenia i szkoleń zawodowych. Ma to służyć przygotowaniu osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy i prowadzenia niezależnego życia wśród ogółu społeczeństwa poza zakładem.
 2. W ramach konkursu wspierane będą dwa typy projektów:
  a) Typ 3 (zgodnie z SOOP) – Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie zakładów aktywności zawodowej, w tym:
  – zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu poza zakładem i uczestniczeniu w życiu społecznym w środowisku lokalnym,
  – przystosowanie pomieszczeń produkcyjnych i pomieszczeń rehabilitacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  b) Typ 4 (zgodnie z SOOP) – Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej służącej aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – dotyczy wyłącznie centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej.
 3. W ramach Typu 3 dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu w szczególności wsparcie procesów usamodzielniania się osób niepełnosprawnych poprzez dostosowywanie do ich potrzeb infrastruktury społecznej oraz poprawę warunków usług publicznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. W ramach Typu 4 wsparcie otrzymają projekty nakierowane na zniwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi oraz mające na celu wspieranie włączenia społecznego grup marginalizowanych i zagrożonych marginalizacją.
 5. W ramach obu typów projektów możliwe jest wsparcie podmiotów już istniejących oraz podmiotów planowanych do utworzenia, które w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu staną się ZAZ, CIS, KIS, WTZ i zostanie w nich uruchomiona docelowa działalność.
 6. W ramach konkursu wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty spełniające następujące warunki:
  a) W obszarze infrastruktury społecznej preferowane będą projekty ukierunkowane na rozwój usług na poziomie społeczności lokalnych;
  b) Premiowane będą przedsięwzięcia dostarczające usługi nie występujące na danym obszarze, co do których diagnoza wskazuje na duże zapotrzebowanie w danym zakresie;
  c) Wszystkie projekty będą musiały uwzględniać trendy demograficzne i potrzeby terytorialne;
  d) Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi ze środków EFS lub działaniami realizowanymi z innych środków, jeżeli ich cel jest zbieżny z działaniami EFS (finansowanych np. ze środków Funduszu pracy, PFRON, środków samorządu) i ukierunkowane są na poprawę zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia;
  e) Budowa nowych obiektów będzie możliwa jedynie pod warunkiem braku możliwości adaptacji istniejących budynków oraz przedstawienia zdiagnozowanych potrzeb w zakresie wprowadzanych w danym obiekcie usług;
  f) Docelowa działalność we wspartej infrastrukturze zostanie uruchomiona nie później niż 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
 7. W ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty o stacjonarnym charakterze, tj. takie dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.
 8. W ramach niniejszego konkursu nie będzie udzielane wsparcie projektom, których przedmiotem jest wyłącznie wyposażenie zakładów aktywności zawodowej lub wyłącznie wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej służącej aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 9. Realizacja projektów powinna zakończyć się w terminie do 31 grudnia 2018 r.
 10. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego.
 11. W ramach konkursu przewiduje się również dofinansowanie projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 800 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (Wersja obowiązująca od dnia 04.05.2016 r.) (PDF 1,46 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (Wersja obowiązująca od dnia 04.05.2016 r.) (ZIP 14,63 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Ogłoszenie o naborze w Serwisie Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego

Przejdź na stronę ogłoszenia