9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.08.2016 do 31.10.2016 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 w rama..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.08.2016 do 31.10.2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020)

Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra(konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Formularze wniosków wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj.

– poniedziałek: od 8:00 do 16:00

– wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(główny hol budynku – parter)

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wraz ze Studium Wykonalności w wersji elektronicznej (za pośrednictwem systemu LSI2020) i papierowej (w 1 egzemplarzu). Natomiast pozostałe załączniki/oświadczenia (wskazane w pkt 5 i 6 Przygotowania dokumentacji) należy przesłać za pośrednictwem systemu LSI2020.Wzór formularza wniosku o dofinansowanie określa IZ RPO-L2020 w drodze uchwały ZWL i publikuje na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

– jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– samorządowe instytucje kultury,

– organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020, w katalogu Beneficjentów dla Poddziałania 9.2.1. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów, mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom, obejmujących:

– adaptację, tj. modernizację, remont, renowację budynków, znajdujących się na obszarze zdegradowanym podlegającym rewitalizacji, stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu),

– uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji(w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako element projektu).

Zakres rzeczowy projektu rewitalizacyjnego aplikującego o środki w ramach przedmiotowego konkursu nie może obejmować działań, mających na celu kompleksowe uzbrojenie (tworzenie) terenów inwestycyjnych, polegających, w szczególności, na dostarczeniu podstawowych mediów, tj.: drogi wewnętrzne, przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne. Niniejsze wyłączenie związane jest z dostępnością środków przewidzianych na tego typu zadania w ramach Działania 1.3 „Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych”.

w ramach kategorii interwencji:

54 – Infrastruktura mieszkalnictwa,

55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego

Wydatki ponoszone na cele mieszkaniowe, tj. adaptację (modernizację, remont, renowację) mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych mogą stanowić max 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu.

W przypadku inwestycji, w których jednym z elementów jest rewitalizacja infrastruktury kultury, koszty związane z infrastrukturą kultury nie mogą przekroczyć 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych.

W ramach ww. konkursu nie przewiduje się możliwości stosowania finansowania krzyżowego.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) oraz strategiczne przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą Nr 32/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 maja 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), uchwałą Nr 36/KM RPO-L2020/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5, 9), oraz uchwałą Nr 27/KM RPO-L2020/2016 z dnia 18 lutego 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 11/KMRPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 21 sierpnia 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów oceny strategicznej projektów w ramach Poddziałań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

34 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 945 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, w celu sprawdzenia złożonego wniosku aplikacyjnego, w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest nie przysługuje natomiast od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków formalnych lub niepoprawienia oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny.

Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:

– listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,

– przesyłką kurierską,

– osobiście.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne):

– oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,

– oznaczenie Wnioskodawcy,

– numer wniosku o dofinansowanie projektu,

– wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,

– wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,

– podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

– Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych,

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54), tel. 68 45 65 117, 118.

adresy e-mail: l.klobut@lrpo.lubuskie.pl; j.szczepaniak@lrpo.lubuskie.pl.

– Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:

e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl

– telefoniczny:

– Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;

– osobisty w siedzibie:Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

Linki

www.rpo.lubuskie.pl