9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych / 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (1)

9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych / 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.07.2016 do 12.08.2016 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-047/16 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze śro..

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.07.2016 do 12.08.2016

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-047/16 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

koniec listopada 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Sekretariat (I piętro – pok. 105)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. H. Sienkiewicza 27

25-007 Kielce

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPOWŚ 2014 – 2020 (zwanego dalej LSI).

wersja elektroniczna

Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (LSI)

(od 25.07.2016 r. – godz. 7:00 do 12.08.2016 r. – godz. 15:00)

wersja papierowa

Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 25.07.2016 r. do 12.08.2016 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 12 sierpnia 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

– jednostki samorządu terytorialnego,

– jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,

– instytucje pomocy i integracji społecznej,

– podmioty organizujące pieczę,

– podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych, poprzez:

1. Profilaktykę społeczną skierowaną do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.

2. Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, tj. działania asystenta rodziny, grupy wsparcia, interwencja kryzysowa, warsztaty i poradnictwo dla rodzin, w tym m.in. specjalistyczne, terapeutyczne i prawne (poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone w oparciu o zdiagnozowane, indywidualne potrzeby uczestników może być realizowane tylko jako integralna część kompleksowego projektu).

3. Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem, w tym poprzez specjalistyczne poradnictwo, usługi świadczone w ramach mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, treningowego i wspieranego (np.: pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia).

4. Wsparcie systemu pieczy zastępczej poprzez:

a) rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wsparcie dla procesu deinstytucjonalizacji form instytucjonalnych pieczy zastępczej;

b) wsparcie rodzin i wychowanków pieczy zastępczej w ramach m.in. poradnictwa, terapii i specjalistycznego wsparcia. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym osób sprawujących pieczę zastępczą.

5. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym osób sprawujących pieczę zastępczą.

Kryteria wyboru projektów

Informacje o kryteriach wyboru projektów zostały ujęte w ogólnych kryteriach wyboru projektów (PDF 689 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 7,5% wydatków kwalifikowalnych. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 7,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 19 668 600 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dla poddziałania 9.2.1 (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 3 MB)

Wzór decyzji o dofinansowanie (PDF 876 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 889 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe (PDF 845 KB)

Wzór umowy o partnerstwie (DOCX 107 KB)

Pozostałe załączniki:

Karta oceny formalnej (PDF 625 KB)

Karta oceny merytorycznej (PDF 667 KB)

Taryfikator cen rynkowych (PDF 460 KB)

Matryca-kryteria (PDF 353 KB)

Matryca-wskaźniki (PDF 321 KB)

Material o kwalifikacjach (PDF 426 KB)

Lista sprawdzająca kwalifikacje (PDF 283 KB)

Metodologia pomiaru kryterium efektywności (PDF 577 KB)

Informacja o kryterium efektywności społecznej (DOC 196 KB)

Informacja o kryterium efektywności zatrudnieniowej (DOC 195 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została ujęta w Regulaminie procedury odwoławczej (PDF 348 KB)

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji dotyczących prowadzonego naboru oraz pomoc w przygotowaniu wniosków dla ubiegających się o dofinansowanie udzielają:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.

Dodatkowo informacji udziela:

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020