9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne (13)

9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne (13)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1...

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałania IX.2.1…