9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych (4)

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.12.2016 do 27.01.2017 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-032/16 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrow..

PLANOWANY data naboru wniosków od 21.12.2016 do 27.01.2017

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-032/16 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnychul. Jagiellońska 7403-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 sporządzany jest za pomocą systemu MEWA 2.0, dostępnego pod adresem https://mewa2.mazowia.eu/. System Mewa 2.0, służący do składania wniosków i jest dostępny dla Wnioskodawców w trybie on-line. Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu znajdują się w Instrukcji użytkownika MEWA 2.0 w ramach RPO WM 2014-2020, dostępnej na portalu RPO WM 2014-2020 www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytucje pomocy i aktywnej integracji:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej,
 • zakłady aktywności zawodowej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy deinstytucjonalizacji usług społecznych świadczonych przez instytucje pomocy i aktywnej integracji, w tym:

1. wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności

2. rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-pobytowych o prowadzenie usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych, w postaci:

• usług asystenckich – tj. usług świadczonych przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami umożliwiających stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;

• usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym usług krótkookresowego całodobowego i dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych;

• usług świadczonych w mieszkaniach wspomaganych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93% (= 80% UE + 13% BP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem wynoszącym 4,3307 to 15 103 316,25 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt. w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

 • w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);
 • w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);
 • w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);
 • w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych). Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dla Działania 9.2, Poddziałania 9.2.1.

Linki

portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)

Strona konkursu: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych