9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – Praca z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu w środowisku domowym

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – Praca z dzieckiem z zaburzeniami autyzmu w środowisku domowym

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2016 do 31.12.2016 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-030/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi op..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2016 do 31.12.2016

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs zamknięty nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-030/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnychul. Jagiellońska 7403-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się podmioty wykonujące działalność leczniczą lub inne podmioty w partnerstwie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

DZIAŁANIA OBLIGATORYJNE, WYMAGANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU, zgodnie z RPZ:

a. Części składowe, etapy i działania organizacyjne

I etap: akcja informacyjna i rekrutacja uczestników programu,

II etap to część diagnostyczno-edukacyjna:

1. Indywidualna praca z rodziną i dzieckiem[1]:

1) spotkanie ze specjalistą, który zbierze wywiad na temat potrzeb rodziny oraz określi możliwości ich zaspokojenia w ramach uczestnictwa w programie,

2) przeprowadzenie diagnozy funkcjonowania poznawczego dziecka, w uzasadnionych przypadkach,

3) przeprowadzenie diagnozy zaburzeń z zakresu Integracji Sensorycznej,

4) przeprowadzenie diagnozy zaburzeń z zakresu komunikacji (logopeda/ neurologopeda),

5) opracowanie diagnozy funkcjonalnej,

6) spotkanie ze specjalistą mające na celu podsumowanie wyników badań, przekazanie opracowanej dokumentacji i wskazówek do pracy z dzieckiem,

7) w okresie 12 miesięcy przewidzianych będzie w zależności od potrzeb danego pacjenta minimalnie 12 spotkań (raz w miesiącu) z dzieckiem i jego rodziną w środowisku domowym lub maksymalnie co tygodniowe spotkania z dzieckiem i jego rodziną,

8) przeprowadzenie powtórnej diagnozy funkcjonowania poznawczego po 12 miesiącach wsparcia terapeutycznego i porównanie wyników początkowych z końcowymi,

9) omówienie wyników z rodzicami/opiekunami.

Efektem realizacji powyższych działań będzie stworzenie programu domowego i środowiskowego dla każdego dziecka uczestniczącego w Programie.

2. Szkolenie rodziców/opiekunów:

1) szkolenie omawiające dostępne metody terapii – omówienie ich skuteczności, dostępności oraz założeń teoretycznych – szkolenie dla wszystkich opiekunów dzieci uczestniczących w Programie,

2) szkolenie omawiające praktyczne wskazówki jak wspomagać rozwój dziecka.

b. Planowane interwencjeW ramach indywidualnej pracy z rodziną i dzieckiem beneficjenci muszą przeprowadzić u każdego dziecka uczestniczącego w Programie następujące interwencje:

1. opracowanie diagnozy funkcjonalnej,

2. przeprowadzenie diagnozy zaburzeń z zakresu komunikacji i funkcjonowania społecznego,

3. przeprowadzenie diagnozy funkcjonowania poznawczego dziecka,

4. przeprowadzenie diagnozy zaburzeń zakresu Integracji Sensorycznej,

5. przeprowadzenie powtórnej diagnozy funkcjonowania poznawczego po 12 miesiącach wsparcia terapeutycznego i porównanie wyników początkowych z końcowymi,

oraz:

1. indywidualne spotkania z rodzicami/opiekunami,

2. końcowe spotkania z rodzicami uczestników Programu dotyczące omówienia wyników przeprowadzonych diagnoz oraz udzielenia praktycznych wskazówek na temat wspierania rozwoju dziecka.

W ramach szkoleń rodziców/opiekunów beneficjenci muszą przeprowadzić następujące interwencje:

1. szkolenia dla rodziców/opiekunów i opiekunów obejmujące:

1) szkolenie z przeglądu metod terapeutycznych,

2) szkolenie z praktycznego wspierania dziecka na terenie domu,

2. spotkania z dzieckiem i jego rodziną w środowisku domowym.Powyższe interwencje muszą być zgodne z zapisami RPZ stanowiący złącznik nr 11 niniejszego Regulaminu konkursu.

DZIAŁANIA FAKULTATYWNE, tj. zgodnie z RPZ nie są obligatoryjne, natomiast ich realizacja jest premiowana w ramach kryterium: „Działania informacyjno – szkoleniowe oraz informacyjno – edukacyjne:

  • działania szkoleniowe dla personelu medycznego, z podmiotów świadczącymi podstawową opiekę zdrowotną, w zakresie merytorycznym związanym z udzielanym wsparciem
  • działania informacyjno – edukacyjne dla osób z otoczenia pacjenta, tj. np. z placówek oświatowych.

[1] Interwencje z pkt 2-4 mogą być realizowane w dowolnej kolejności.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93% (80% UE+13% BP).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.09.2016 wynoszącym 4,3065 wynosi 11 287 017,82 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (publikacja 28.10.2016)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (publikacja 28.10.2016)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 28.10.2016)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00, tel. 22 542 27 16;
  • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 15;
  • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Płocku 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;
  • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Radomiu 26-610 Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;
  • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12;

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych”.

Linki

Link do strony konkursu