9.2 Włączenie społeczne / 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (5)

9.2 Włączenie społeczne / 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (5)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 14.04.2017 9.2 Włączenie społeczne / 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, RPO Kujawsko-Pomorskiego Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu wrzesień 2017 Miejsce składania wniosków Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marsza..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.03.2017 do 14.04.2017

9.2 Włączenie społeczne / 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, RPO Kujawsko-Pomorskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

– osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

– poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR),

– podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe),

– podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub,

b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,c) Program Aktywności Lokalnej i/lub,d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.

2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:

a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ).

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

12 873 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 907 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 165 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 311 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie – ryczałt (DOCX 303 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 907 KB)