9.3 Infrastruktura edukacyjna / 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

9.3 Infrastruktura edukacyjna / 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.06.2017 do 28.07.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.06.2017 do 28.07.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna,
Poddziałania 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Numer konkursu RPWM.09.03.01-IZ.00-28-001/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek–piątek 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

 • organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe
 • organy prowadzące placówki szkoleniowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspierane będą inwestycje mające na celu dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki:

1) Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – zgodnie z krajowymi priorytetami polityki szkolnictwa zawodowego, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy i inteligentnych specjalizacji, tj.

– rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja niezbędnej infrastruktury na cele praktycznej nauki zawodu, optymalizacja procesu kształcenia wraz z niezbędnym wyposażeniem (ewentualnie w uzasadnionych przypadkach – budowa);

– wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK;

2) Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb rynku pracy (w przypadku uczenia się przez całe życie, przede wszystkim przystosowanie istniejących placówek), tj.

– rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja istniejącej infrastruktury wraz z niezbędnym wyposażeniem (ewentualnie w uzasadnionych przypadkach – budowa);

– wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK;

3) Wspieranie oraz tworzenie branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZiU na potrzeby regionalnej gospodarki i inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego:

rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 667 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 796 154,63 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 667 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 403 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (PDF 667 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować:

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl
Sylwia Banach s.banach@warmia.mazury.pl
Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl
Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl
Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl
Agata Kilijańska a.kilijanska@warmia.mazury.pl

Telefony
89 521 96 34
89 521 96 29
89 521 96 38
89 521 93 73
89 521 96 45
89 521 93 92

lub

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
  e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  Telefony do konsultantów:
  89 512 54 82
  89 512 54 83
  89 512 54 85
  89 512 54 86

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Regionalne w Elblągu
  ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Regionalne w Ełku
  ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

Godziny pracy punktu:
poniedziałek 8:00–18:00 wtorek – piątek 7:30–15:30

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją naboru

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020