9.3 Infrastruktura edukacyjna / 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

9.3 Infrastruktura edukacyjna / 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 29.05.2017 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziała..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 29.05.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach

Poddziałania 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Konkurs nr RPWM.09.03.05-IZ.00-28-001/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

lub

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1

pokój 380

Godziny pracy:Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • Organy i podmioty prowadzące przedszkola i inne formy edukacji przedszkolnej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

  1. Budowa nowych obiektów na potrzeby edukacji przedszkolnej (wraz z niezbędnym wyposażeniem)
  2. Rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja istniejących obiektów w celu dostosowania ich do edukacji przedszkolnej bądź poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc (wraz z niezbędnym wyposażeniem)
  3. Doposażenie placówek istniejących, zakup niezbędnego sprzętu (w tym poprawa warunków przy zwiększonej liczbie miejsc przedszkolnych).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 646 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

5 053 752,65 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 646 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 402 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 742 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 999 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (PDF 646 KB).

Pytania i odpowiedzi

Nikodema Więsyk n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska a.urbanowicz@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl

Tel.

89 521 96 34

89 521 96 38

89 521 93 73

89 521 96 45

89 521 96 45

89 521 93 92

89 521 96 68

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17,

10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00–18:00

wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

89 512 54 86

89 512 54 85

89 512 54 83

89 512 54 82

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00–18:00

wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

55 620 09 13

55 620 09 14

55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Biuro Regionalne w Ełku

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:

poniedziałek 8:00–18:00

wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:

87 734 11 09

87 734 11 10

87 610 07 77

Linki

Link do strony naboru z pełną dokumentacją konkursową