9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.06.2016 do 29.07.2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 24.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 9.3.3 ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.06.2016 do 29.07.2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 24.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 27.06.2016 r. od godziny 7.30 do 29.07.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 24.05.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne oraz ich organa prowadzące,
 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia ogólnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wsparciem zostaną objęte projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego, w tym laboratoria do matematyki, nauk przyrodniczych i edukacji języków obcych, realizowane poprzez:
  – przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację oraz/lub wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów oraz budowę i/lub wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zdań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.
  – budowę infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów – obiekty nowe (z widownią maksymalnie do 200 miejsc) o następujących wymiarach boisk: sale gimnastyczne (24m x 12m), sale sportowe (36m x 18/19m) [1] i pośrednie – tylko w uzasadnionych sytuacjach oraz rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejących obiektów sportowych (np. boiska przyszkolne, sale sportowe). Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.
  [1] Podane wymiary dotyczą wyłącznie boiska (od linii do linii). Ograniczenie to nie dotyczy nowych boisk przyszkolnych.
 2. Wsparciem zostaną objęte również projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”):
  – projekty promujące naukę i innowacje wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego, w tym również te realizowane poza systemem oświaty. W zakresie projektów dotyczących popularyzacji nauki i innowacji możliwe jest doposażenie i wyposażenie w sprzęt oraz modernizacja i adaptacja istniejących obiektów.

Kryteria wyboru projektów

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów (PDF 501 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

68 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku Regulamin konkursu nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 (PDF 545 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 533 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 429 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/16 (PDF 545 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: joanna.kaczmarek@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 13 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020

Przejdź na stronę ogłoszenia