9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO (1)

9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 07.07.2017 http://sako-info.pl/nabory-wyniki/ Wyniki naboru 31.01.2018 http://sako-info.pl/nabory-wyniki/ Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu 31 styczeń 2018 Miejsce składania wniosków Biuro Stowarzyszenia Aglom..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2017 do 07.07.2017

http://sako-info.pl/nabory-wyniki/

Wyniki naboru 31.01.2018

http://sako-info.pl/nabory-wyniki/

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31 styczeń 2018

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska,
ul. Częstochowska 25, lok. 31,
62-800 Kalisz
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30

lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.06.2017 r. od godziny 7.30 do dnia 07.07.2017 r. do godziny 15.30.Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62-800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Biura.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu:­jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek oświatowych, które prowadzą kształcenie zawodowe młodzieży, przede wszystkim poprzez inwestycje w obiekt/y (przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację budynku/ów), wyposażenie / doposażenie obiektu w wysokospecjalistyczny, nowoczesny sprzęt i materiały/ pomoce dydaktyczne. Wymienione typy projektów można łączyć.Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył/złoży wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałanie 8.3.5. „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.3.5 (PDF 431 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

maksymalnie do 85 % wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż: – dla projektów objętych pomocą publiczną maksymalna wartość dofinansowania zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U z 2015 r., poz. 1208),

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 9 300 000 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

REGULAMIN 9.3.5 (PDF 348 KB)

Załączniki do regulaminu 9.3.5 od 1 do 7 (ZIP 4 MB)

Załączniki do regulaminu 9.3.5 od 8 do 12 (ZIP 4 MB)

Załączniki do regulaminu 9.3.5 od 13 do 23 (ZIP 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 549 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 687 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza – wyciąg z regulaminu (PDF 324 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do:

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej mailowo pod adresem: mwawrzyniak@sako-info.pl i edudek@sako-info.pl, telefonicznie pod nr 62 598 52 37,

do IZ WRPO 2014+ mailowo pod adresem: magdalena.maciejewska@umww.pl i magdalena.heiser@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 18, 61 626 63 41 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami telefonów: 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki