9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (1)

9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.08.2016 do 12.08.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.08.2016 do 12.08.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-009/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. płk L. Lisa-Kuli 20 35-025 Rzeszów (Kancelaria WUP) jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

– Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

– Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

– Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać: w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru. Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 217) do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy kpa. Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 kpa z wyłączeniem pkt 1 dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej. W szczególności termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został: – nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego; – dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu: Kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych) osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych¹¹mając na uwadze zapisy specyficznego kryterium dostępu wskazanego w części 4.2.8 Regulaminu konkursu, w ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja typu projektu zakładającego wyłącznie szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu. Finanse Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 90%

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 603 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 217 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie – ryczałt (DOCX 215 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10, tel. 17 850 92 61, 17 850 92 91, 17 850 92 88 oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20, tel. 17 850 92 00.

Linki

rpo.podkarpackie.pl