9.3 Rozwój ekonomii społecznej / 9.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej (1)

9.3 Rozwój ekonomii społecznej / 9.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej (1)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowego nr RPLD.09.03.02-IP.01-10-001/18 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.3 „Rozwój ekonomii społecznej” Poddziałanie IX.3.2...

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowego nr RPLD.09.03.02-IP.01-10-001/18 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.3 „Rozwój ekonomii społecznej” Poddziałanie IX.3.2…