9.3 Rozwój ekonomii społecznej (RPO Mazowieckiego) (3)

9.3 Rozwój ekonomii społecznej (RPO Mazowieckiego) (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.05.2018 do 12.06.2018 Przedmiotem konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 są usługi wsparcia ekonomii społecznej świadczone przez OWES. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwart..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.05.2018 do 12.06.2018

Przedmiotem konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18 są usługi wsparcia ekonomii społecznej świadczone przez OWES.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej lub podmiot/partnerstwo świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie nie może zostać zawarta z projektodawcą, który nie przedłoży IZ RPO dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji.

Status akredytowanego OWES będzie potwierdzany przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Typ projektu 1: tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Typ projektu 2: świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95% – bez uwzględnienia środków na dotacje, które są dofinansowane w 100%.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95% – bez uwzględnienia środków na dotacje, które są dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania EFS w ramach konkursu przeliczona kursem z 28.03.2018 r. wynoszącym 4,2072 PLN to 11 031 278,40 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są przez Instytucję Organizującą Konkurs: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjny Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt);

w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);

w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt);

w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt-pt);

w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 2712 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt-pt).

Infolinia: 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt-pt), e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach niniejszego konkursu.

Linki

9.3 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej, konkurs nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-069/18