9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej / 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT (2)

9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej / 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.12.2016 do 09.01.2017 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Reg..

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.12.2016 do 09.01.2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.03.01-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej dla Poddziałania9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach kategorii interwencji 52 – Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem (konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej (wersja papierowa dotyczy tylko formularza wniosku, Studium Wykonalności oraz Kompleksowego planu wykorzystania powstałej infrastruktury) w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją należy przesłać do IZ RPO-L2020 za pośrednictwem systemu LSI2020 do dnia wskazanego na pierwszej stronie niniejszego ogłoszenia o konkursie. Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punkcie Przyjęć Wniosków w:Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Departament Programów Regionalnych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,65-043 Zielona Góra(Główny hol budynku – parter)lub w:Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,ul. Dworcowa 1366-400 Gorzów Wlkp.(Sekretariat)

UWAGA!Nie ma możliwości składania poprawionej/uzupełnionej dokumentacji (na etapie oceny formalnej) w Wydziale Zamiejscowym.

Sposób składania wniosków

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

  • listem poleconym,
  • przesyłką kurierską,
  • osobiście.

W przypadku dostarczenia wniosku w formie papierowej pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej, w pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w powyższym katalogu Wnioskodawców. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Wnioskodawców, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu. Wnioskodawcami Poddziałania 9.3.1. mogą być wnioskodawcy z terenu MOF Zielona Góra.

Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki samorządu terytorialnego tworzące Związek ZIT Gorzów Wlkp. (tj. Miasto Gorzów Wlkp., Gmina Bogdaniec, Gmina Deszczno, Gmina Kłodawa, Gmina Santok).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną – obejmującą: budowę i/lub modernizację[1] infrastruktury placówek przedszkolnych,w tym infrastruktury o charakterze socjalno – bytowym – oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu), adaptację i dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego,w tym infrastruktury o charakterze socjalno – bytowym – oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno – biurowym (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu), zagospodarowanie terenu przyległego przeznaczonego na plac zabaw – tylko jako element projektu – do 30% wydatków kwalifikowalnych projektu), wyposażenie placówek przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące proces kształcenia – tylko jako element projektu – do 30% wydatków kwalifikowalnych projektu). Pomieszczenia o charakterze administracyjno – biurowym to pomieszczenia, w których nie odbywają się zajęcia edukacji przedszkolnej/wychowania przedszkolnego oraz nie są przeznaczone na cele socjalno – bytowe.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Uchwałą Nr 49/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) oraz Uchwałą Nr 50/KM RPO-L2020/2016 z dnia 9 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie Kryteriów merytoryczno – horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9), które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. Uchwały zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl. Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu/Poddziałania RPO-L2020 będzie mógł otrzymać wniosek, który:

  • spełnił wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) oraz
  • uzyskał co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej (horyzontalnej i specyficznej).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

23 206 233,38 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1001 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy na dofinansowanie (PDF 924 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej, w celu sprawdzenia złożonego wniosku aplikacyjnego, w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest nie przysługuje natomiast od pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia z powodu nieuzupełnienia braków formalnych lub niepoprawienia oczywistych omyłek, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny. Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to: listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce, przesyłką kurierską, osobiście. Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego. Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne): oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, tj. Instytucja Zarządzająca RPO-L2020, 2. oznaczenie Wnioskodawcy, 3. numer wniosku o dofinansowanie projektu, 4. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, 5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, 6. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa powyżej, w zakresie pkt 1–3 i 6. Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia w proteście oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na jego rozpatrzenie. Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia. Właściwa instytucja, informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności: treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem, w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Mając na uwadze prawidłowość doręczeń korespondencji w przedmiocie procedury odwoławczej Wnioskodawca powinien poinformować IZ RPO-L2020 o zmianie adresu jego siedziby (zamieszkania). W przypadku nieuwzględnienia protestu Wnioskodawca może wnieść w tym zakresie skargę do sądu administracyjnego. Skarga, jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu protestu, negatywnej ponownej ocenie projektu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów uwzględnionych w rozstrzygniętym proteście.

Pytania i odpowiedzi

Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych i Środowiskowych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 24, 55), tel. 68 45 65 127, 145.adresy e-mail: l.olszewska@ lrpo.lubuskie.pl; j.wachowski@lrpo.lubuskie.pl. Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym:e-mail: infoue@lubuskie.pl i lpi@lubuskie.pl telefoniczny:Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454;Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.: 95 73 90 386, -380, -378, -377.osobisty w siedzibie:Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,65-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”) lub Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.,ul. Władysława Sikorskiego 10766-400 Gorzów Wlkp.(pokój nr 115, I piętro).

Linki

Nabory wniosków na stronie rpo.lubuskie.pl