9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych / 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych / 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.09.2018 do 01.10.2018 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych. Informacje o naborze ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.09.2018 do 01.10.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą, uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego (z wyłączeniem osób fizycznych – nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową). Dzienny Dom Opieki Medycznej (dalej: DDOM) jest prowadzony przez podmiot leczniczy posiadający umowę na świadczenie opieki zdrowotnej zawartą z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego, który złożył wniosek o dofinansowanie tj. wnioskodawcy lub partnera. Wnioskodawca lub partner nie jest wyłączony z możliwości ubiegania się o środki w ramach konkursu – nie realizuje projektu DDOM w ramach PO WER i nie chce przeznaczyć środków na dalsze funkcjonowanie DDOM. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na dany subregion i nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs. W przypadku projektów partnerskich kryterium dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

2. Działania na rzecz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w zakresie: a) wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych, w tym Dziennych Domów Opieki Medycznej zgodnie ze standardami wypracowanymi w ramach PO WER[1] , b) długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej, c) uzupełniająco do typu a, b: i) wsparcie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin w postaci wsparcia psychologicznego lub szkolenia w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi; ii) wdrożenie na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Nr 72/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z 15 czerwca2018r.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 22 644 530 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 895 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 594 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 5 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

  • pracownicy punktów informacyjnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30 środy, czwartki, piątki 7.30-15.30 –
  • pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 621 25 14 w godzinach: wtorki 11.30 – 12.30 czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

http://mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=271