9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego

9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.09.2016 do 12.09.2016 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawi..

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.09.2016 do 12.09.2016

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, Osi IX Wysoka jakość edukacji w ramach RPO WO 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2)

ul. Ostrówek 5-745-082 Opole

Sposób składania wniosków

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w wyżej określonym terminie.

Natomiast wersję papierową wniosku (w dwóch egzemplarzach tj. w dwóch oryginałach – zalecane lub oryginale i kopii) wraz z wymaganą dokumentacją, należy składać w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30 w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego
Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych
Punkcie Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2)
Ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Forma:
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej;
 • papierowej.

UWAGA! Wykonany przez Wnioskodawcę w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line (generator wniosków posiada taką funkcjonalność) do IOK. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch papierowych wersji wysłanego uprzednio on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • Podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia[1].

Działalność w obszarze kształcenia i szkolenia musi być prowadzona przez Wnioskodawcę- oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów- przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku przedsiębiorstw – wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Za beneficjenta należy uważać nie tylko Wnioskodawcę (Lidera projektu) lecz również każdego z Partnerów projektu co oznacza, że każdy Partner projektu podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach RPO WO 2014-2020 zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia rozumie się podmioty realizujące kształcenie ustawiczne w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia:

 • działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w ww. zakresie i/lub
 • prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKDodpowiada przedmiotowemu obszarowi i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w ww. obszarze i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w ww. obszarze.

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacjiRPO WO 2014-2020 w zakresie poprawy kompetencji i uzyskania kwalifikacji przez osoby dorosłe znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 1. Kształcenie i szkolenie osób dorosłych w ramach systemu kształcenia formalnego lub poza formalnego, w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość) w zakresie kompetencji kluczowych:
  a) TIK,
  b) języków obcych.
 2. Usługi doradcze, mentoring dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy[1].

[1] Typ projektu nie może być realizowany samodzielnie

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego (PDF 512 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: 90 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 dla Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach RPO WO 2014-2020 wynosi łącznie 14 758 587,52 PLN, w tym: – 13 938 666,00 PLN pochodzące z EFS, – 819 921,52 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU (PDF 684 KB)

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.

a) umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (PDF 4 MB)

b) umowa o dofinansowaniu projektu- kwoty ryczałtowe- wraz z załącznikami (PDF 4 MB)

c) decyzja o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (PDF 4 MB)

d) decyzja o dofinansowaniu projektu – kwoty ryczałtowe- wraz z załącznikami (PDF 4 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

– Zakładki często zadawane pytanie na stronie:http://rpo.opolskie.pl/?page_id=274

– E – maila: info@opolskie.pl

– Faksu: 77 44 04 721

– Telefonu: 77 44 04 720-722

– Bezpośrednio w siedzibie IOK:

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Opolu
ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Strona RPO WO 2014-2020

Ogłoszenie na stronie RPO WO 2014-2020