9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 09.09.2020 do 16.09.2020 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach działania 9.4 Wsparcie ks..

AKTUALNY data naboru wniosków od 09.09.2020 do 16.09.2020

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020

——————————————————————————————————————-

[08.09.2020 r.]

W pozakonkursowej procedurze wyboru projektu dla Działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, Osi IX Wysoka jakość edukacji, nabór w terminie 09-16.09.2020 r., Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EUR.

Do przeliczenia kwoty 100 tys. EUR na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez Komisję Europejską aktualny na dzień ogłoszenia naboru tj. 4,3921 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia Pozakonkursowej procedury wyboru projektu to luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Kancelaria Ogólna

ul. Piastowska 14 – Ostrówek, sala nr 3

45-082 Opole

Sposób składania wniosków

Pozakonkursowa procedura wyboru projektu jest udostępniona w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

– elektronicznej oraz

– papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panel wnioskodawcy) w terminie wyznaczonym przez IZ w wezwaniu.

Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IZ tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Pozakonkursowej procedury wyboru projektu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy wdrożeniowej: „Tryb pozakonkursowy może być zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu”.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu jest Samorząd Województwa Opolskiego.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 ze zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór dotyczy wyłącznie projektu, który został wcześniej zidentyfikowany i zamieszczony w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w RPO WO 2014-2020. Zakres: Europejski Fundusz Społeczny”, stanowiącym załącznik nr 5 do SZOOP.

Przedmiotem naboru jest typ projektu określony dla Działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

1) Kształcenie i szkolenie mieszkańców regionu w ramach systemu formalnego i pozaformalnego.

W przypadku, gdy wystąpią trudności w realizacji projektów związane z aktualną sytuacją epidemiczną w związku z zagrożeniem koronawirusem, wówczas zastosowanie ma ustawa funduszowa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (DOCX 64 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Działania 9.4 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi:

9 105 883,00 PLN, w tym:

– 8 600 000,00 PLN środki EFS,

– 505 883,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Pozakonkursowa procedura wyboru projektu (DOCX 137 KB)

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 822 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 10 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach pozakonkursowego trybu wyboru projektu, środki odwoławcze nie przysługują. W odniesieniu do projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym nie mają zastosowania zapisy art. 53 ust 1 ustawy wdrożeniowej. Powyższe oznacza, że w przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IZ można składać za pomocą:

– Zakładki „często zadawane pytanie”na stronie: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

– Poczty e – mail: info@opolskie.pl, ropefs@opolskie.pl

– Faksu: 77 44 04 721

– Telefonu: 77 44 04 720-722, 77 54 16 212.

Linki

Panel Wnioskodawcy

Portal Funduszy Europejskich