9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (1)

9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.09.2018 do 12.10.2018 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej. In..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.09.2018 do 12.10.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację[1]

– podmioty lub partnerstwa świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadające akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie projektu nie może zostać zawarta z wnioskodawcą, który nie przedłoży IZ RPO WK-P dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji.

[1] Akredytacja – akredytacja przyznawana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla podmiotów lub partnerstw świadczących łącznie wszystkie typy usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES w związku ze spełnieniem przez nie Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej zapewniające w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:

a) Wsparcie służące tworzeniu nowych podmiotów ekonomii społecznej obejmujące:

i. działania z zakresu animacji i inkubacji;

ii. wsparcie w zakresie szkoleń (w tym szkoleń zawodowych niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym), doradztwa oraz innych form służących nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w postaci przedsiębiorstwa społecznego w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną,

iii. bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie przedsiębiorstwa społecznego,

iv. wsparcie pomostowe w formie finansowej, wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług w szczególności ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji biznesowych;

b) Wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez:

i. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych, doświadczenia zawodowego pracowników oraz wolontariuszy PES w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną,

ii. działania służące nabyciu lub podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną,

iii. działania ukierunkowane na rozwój specjalistycznych usług dla podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności usług o charakterze biznesowym,

c) Wsparcie finansowe i merytoryczne (dotacje i wsparcia pomostowe) na tworzenie nowych miejsc pracy:

i. w istniejących podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,

ii. w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Nr 72/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z 15 czerwca 2018r.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%[1].

[1] wskazany % dotyczy wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonego o środki przekazywane przez beneficjentów na tworzenie miejsc pracy (dotacji i wsparcia pomostowego) w ekonomii społecznej, które podlegają dofinansowaniu w 100% ze środków UE i budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi

38 244 094 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 997 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 688 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:poniedziałki i wtorki 7.30-17.30 środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. (56) 652 18 63 w godzinach:wtorki 11.30 – 12.30 czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.