9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów / 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe (2)

9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów / 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.03.2017 do 31.03.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.06.02-IP.01-18-014/17 wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.03.2017 do 31.03.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.06.02-IP.01-18-014/17 wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 – Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 – Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. płk L. Lisa-Kuli 20 35-025 Rzeszów(Kancelaria WUP)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć:

1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru

2. oraz w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 217) do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy kpa. Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 kpa z wyłączeniem pkt 1 dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej.

W szczególności termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został:

– nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;

– dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu możliwy do realizacji w ramach naboru:Programy stypendialne dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych/technicznych

Kryteria wyboru projektów

Ogólne kryteria formalne oraz merytoryczne określone zostały w załączniku nr 3b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Specyficzne kryteria dostępu określone zostały w załączniku nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 524 600,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zaproszenie do złożenia wniosku

Wzór wniosku o dofinansowanie

Zal_1_Wzor_wniosku_o_dofinansowanie (PDF 434 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Zal_6_Wzor_decyzji_w_sprawie_dofinansowania (DOCX 194 KB)

Zal_6_zalaczniki_do_decyzji (DOCX 913 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy – projekt wybierany w trybie pozakonkursowym

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,ul. Poniatowskiego 10, tel. 17 850 92 92, 17 850 92 94, 17 850 92 65

Linki

www.rpo.podkarpackie.pl