Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-401/20; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/K/2020]

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-401/20; Nr konkursu nadany przez LGD: 1/K/2020]

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.01.2021 do 19.12.2020 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Numer..

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.01.2021 do 19.12.2020

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-401/20 (nr naboru nadany przez LGD: 1/K/2020).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: https://www.dlatorunia.pl/

Ogłoszenie o naborze wniosków

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” (decyduje data wpływu do biura LGD): ul. Grunwaldzka 38; 87-100 Toruń w godzinach: poniedziałek – piątek: 09:00 – 15:00.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej i papierowej zawarte są w podrozdziale „Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu” Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

TYP a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 4 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Zasad wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 686 310,71 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (DOCX 161 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 5 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe (DOC 5 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty został w dokumentach: Procedury wyboru i oceny projektów oraz Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS (stanowiących załącznik do Zasad wsparcia).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Dla Miasta Torunia”.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem telefonu: 794-687-100.