Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD Pałuki- Wspólna Sprawa w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-218/18; Nr konkursu nadany przez LGD: 2/2018]

Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD Pałuki- Wspólna Sprawa w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-218/18; Nr konkursu nadany przez LGD: 2/2018]

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.08.2018 do 23.08.2018 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP...

PLANOWANY data naboru wniosków od 09.08.2018 do 23.08.2018

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-218/18 (nr naboru w ramach LGD: 2/2018).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: http://www.lgd-paluki.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=128

Ogłoszenie o naborze wniosków. (PDF 161 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki- Wspólna Sprawa Plac Działowy 6, 88-400 Żnin w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. Od 8.00 do 14.00

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

jednostkę samorządu terytorialnego,

związki jednostek samorządu terytorialnego,

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

samorządowe jednostki organizacyjne,

organizacje pozarządowe,

mikro i małe przedsiębiorstwa,

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

instytucje otoczenia biznesu,

partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Kryteria wyboru projektów

Lokalna Grupa Działania Pałuki- Wspólna Sprawa dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 50 punktów.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85% [1] kosztów kwalifikowalnych.

[1] IZ RPO WKP dopuszcza możliwość aneksowania umów w przypadku zmiany zapisów RPO w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania projektów do 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 7 228 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 379 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 368 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 5 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna sprawa, czynnego od poniedziałku do piątku od 08:00-16:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 609-996-155.

Linki

Link do ogłoszenia o naborze wraz z załącznikami