Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Podgrodzie Toruńskie” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-245/18; Nr konkursu nadany przez LGD: 8/2018]

Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Podgrodzie Toruńskie” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-245/18; Nr konkursu nadany przez LGD: 8/2018]

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2018 do 07.12.2018 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.0..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.11.2018 do 07.12.2018

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-245/18 (nr naboru w ramach LGD: 8/2018).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: http://www.podgrodzietorunskie.pl/nabory-wnioskow/newskit/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-8-2018-rewitalizacja-dzialania-infrastrukturalne-przyczyniajace-sie-do-rewitalizacji-spoleczno-gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków (PDF 321 KB).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2019r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”, na adres: Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24 lok. 1, 87 – 162 Lubicz ,w godzinach pracy Biura, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzia Toruńskiego”, w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

  • jednostkę samorządu terytorialnego,
  • związek jednostek samorządu terytorialnego;
  • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
  • samorządową jednostkę organizacyjną,
  • organizację pozarządową,
  • mikro i małe przedsiębiorstwo,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • instytucję otoczenia biznesu,
  • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.

Kryteria wyboru projektów

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 30 punktów.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% [1]wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%. Niemniej jednak dofinansowanie nie może być większe niż określone w LSR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 064 619,43 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 343 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 368 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 5 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15.00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 884 889 610.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami