Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-225/18; Nr konkursu nadany przez LGD: 5/2018]

Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-225/18; Nr konkursu nadany przez LGD: 5/2018]

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.09.2018 do 25.10.2018 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczno..

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.09.2018 do 25.10.2018

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu:RPKP.07.01.00-IZ.00-04-225/18 (nr naboru w ramach LGD: 5/2018).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/366-konkurs-nr-5-2018-rewitalizacja-spoleczno-gospodarcza

Ogłoszenie o naborze wniosków. (PDF 193 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”, adres: Adres: Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”, w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

• jednostkę samorządu terytorialnego,

• związek jednostek samorządu terytorialnego;

• stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

• samorządową jednostkę organizacyjną,

• organizację pozarządową,

• mikro i małe przedsiębiorstwo,

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

• instytucje otoczenia biznesu,

• partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Kryteria wyboru projektów

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”, dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 30 punktów.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 9 235 236,12 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 402 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 368 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 5 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”, czynnego w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 501 795 541, 795 761 000

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami