Nowoczesne struktury organizacyjne przedsiębiorstwa

Nowoczesne struktury organizacyjne przedsiębiorstwa

Opis szkolenia

Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe na piśmie. Metoda szkolenia oparta jest o nowoczesne założenia pracy z osobami dorosłymi. Dostarczamy uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia. Trener występuje w roli koleżeńskiego, życzliwego i przychylnego ale obdarzonego zaufaniem i szacunkiem doświadczonego eksperta w dziedzinie interesującej uczestników. Praca opiera się o zasady „burzy mózgów” w podziale na zadaniowe podgrupy szkoleniowe. Podstawowa metoda pracy z pojedynczym uczestnikiem w grupie to maksymalne aktywizowanie do produkowania akceptowanych pomysłów rozwiązań określonych sytuacji.

Czas trwania

4 dni, po 8 godzin szkoleniowych każdy.

Cel szkolenia

Wprowadzenie pojęcia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa jako wzoru strukturalnego, funkcjonalnego lub hierarchicznego zaczerpniętego z pozazakładowych zbiorowości ludzkich; podstawowe pojęcia kontekstowe: przedsiębiorstwo, organizacja, zmiana społeczna, organizacja tradycyjna, modernizacja, nowoczesność, ponowoczesność.

Nowoczesna struktura organizacyjna jako odwzorowanie potrzeb człowieka; potrzeby według Maslowa, Herzberga, McGregora.

Dopasowywanie nowoczesnej struktury przedsiębiorstwa do sytuacji: pojęcie otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa oraz otoczenia wewnętrznego; nowoczesna struktura przedsiębiorstwa funkcją celu firmy oraz realizowanego w danym momencie przedsięwzięcia.

Analiza porównawcza struktur organizacyjnych wybranych przedsiębiorstw przed i po procesie modernizacji w tym zakresie: struktura organizacyjna prosta, liniowa, oddziałowa, funkcjonalna, sztabowo-liniowa, dywizjonalna, macierzowa, holdingowa, inne.

Określenie nowoczesnej funkcji struktury firmy jako efektu komplementarności struktury organizacyjnej; zależności funkcjonalne oraz dysfunkcjonalne postrzegane z perspektywy zakresu kompetencji pracownika.

Metoda szkolenia

Trening w małych podgrupach wraz z elementami wykładu wspomaganego multimedialnie.

Aktywizowanie uczestników do jak najczęstszego zabierania głosu i produkowania swoich własnych rozwiązań.

Brain storming stosownie do sytuacji w danej chwili; praktyczne zastosowanie krytycznego i sceptycznego w sensie naukowym podejścia na bazie analizy SWOT.

Case study jako metoda nawiązująca do osobistych doświadczeń zawodowych uczestników.

Praktyczne wykorzystanie o nowoczesnych strukturach korporacyjnych jako metody zarządzania procesami grupowymi w trakcie poszczególnych dni szkolenia.

Podstawy teoretyczne szkolenia

Praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy na temat roli nowoczesnej kultury organizacyjnej dla klimatu pracy i wydajności.

Trening w zakresie przetransponowania wiedzy teoretycznej do rzeczywistości swojego stanowiska pracy.

Nauka absorpcji całości treści szkolenia z naciskiem na umiejętność implementacji treści ważnych dla określonego pracownika.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem sokratejskiej metody położniczej – maieutycznej.

Stosowane techniki przekazu informacji na szkoleniu nawiązują do technik programowania neurolingwistycznego (NLP). Na szkoleniu zmierzamy do zmiany lub zbudowania postawy i przychylności emocjonalnej w kierunku internalizacji przekazywanych treści pod warunkiem  akceptacji merytorycznej przedstawianych rozwiązań.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia są zależne od dotychczasowych doświadczeń uczestników oraz od nastawienia co do sensu udziału w podobnych przedsięwzięciach.

Zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi rozwiązaniami w zakresie tworzenia oraz wdrażania modyfikacji korporacyjnych struktur organizacyjnych.

Przekazania informacji zgodnie ze schematem analizy SWOT na temat wybranych aspektów aktualnej oraz możliwych do zaplanowania struktur organizacyjnych dla własnego przedsiębiorstwa.

Przedstawienie konieczności ewolucji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w kierunku unowocześniania z powodów wewnętrznych oraz zewnętrznych i technologicznych: modernizacja organizacyjna u firm kooperujących na zewnątrz oraz pojawianie się wewnątrz firmy osób o zmodernizowanych kompetencjach kulturowych: merytoryczno – zawodowych oraz personalnych.

Wytworzenie przekonania co do nieuchronności zmian w strukturze organizacyjnym firmy w kierunku nowoczesności; przedsiębiorstwo „żyje” i musi ewoluować, inaczej zniknie z rynku (przekazanie uczestnikom przykładów nieudanych transformacji organizacyjnych, modernizacji oraz restrukturyzacji poprzez kanibalizację zewnętrzną i wewnętrzną – case study Delta Air Lines Inc., decyzja United States Bankruptcy Court Southern District Of New York.

Wskazanie kierunków indywidualnych działań w kierunku wytwarzania trendów modernizacyjnych w przedsiębiorstwie; zmiany technologiczne są zwykle szybsze niż ewolucja myślenia w stroną modernizacja indywidualnych planów działania zawodowego i osobistego, ostrzeżenie przed stosowaniem własnych „skrótów” oraz przed rezygnacją ze sceptycznej  zasady ograniczonego zaufania; wdrożenie do stosowania założeń Ho (hipotezy zerowej) oraz konieczności redundancji i alternatywizacji myślenia.

Pobierz fiszkę:

[wpdm_package id='2512']