Organizacja pracy własnej i zespołowej

Organizacja pracy własnej i zespołowej

Opis szkolenia

Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe na piśmie. Metoda szkolenia oparta jest o nowoczesne założenia pracy z osobami dorosłymi. Dostarczamy uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia. Trener występuje w roli koleżeńskiego, życzliwego i przychylnego ale obdarzonego zaufaniem i szacunkiem doświadczonego eksperta w dziedzinie interesującej uczestników. Praca opiera się o zasady „burzy mózgów” w podziale na zadaniowe podgrupy szkoleniowe. Podstawowa metoda pracy z pojedynczym uczestnikiem w grupie to maksymalne aktywizowanie do produkowania akceptowanych pomysłów rozwiązań określonych sytuacji.

Czas trwania

4 dni, po 8 godzin szkoleniowych każdy

Cel szkolenia

Wprowadzenie pojęcia organizacji pracy; organizacja czasu i przebiegu pracy na poszczególnych piętrach struktury zarządzania; rozróżnienie pomiędzy organizacją pracy własnej a organizacją pracy zespołowej; wyjaśnienie pojęcia kultury organizacyjnej firmy.

Analiza sposobów organizacji pracy własnej i zespołowej; planowanie i wykorzystanie czasu; optymalizowanie sposobu podejmowania działań; dostrzeżenie oraz opis własnych nawyków przy wykonywaniu rozmaitych czynności

Przeprowadzenie warsztatów: analiza wykorzystania własnego czasu pracy, diagnoza wykorzystania czasu na przykładzie własnego stanowiska pracy, identyfikacja podstawowych problemów w zarządzaniu czasem, podstawowe błędy w budowaniu harmonogramu działania, „złodzieje czasu”, skuteczne zarządzanie czasem i organizacji pracy własnej planowanie pracy, ustalenie celów i zadań reguły skutecznego planowania metody planowania, metody planowania w zarządzaniu zespołem, tworzenie harmonogramu dnia pracy, błędy w planowaniu, kontrola planu, delegowanie uprawnień opis stanowiska pracy, delegowanie jako narzędzie zarządzania, stopnie delegowania, warunki skutecznej delegacji zadań, przeszkody w skutecznym delegowaniu, diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień.

Wskazanie błędów innych ludzi w gospodarowaniu czasem, określenie co przeszkadza uczestnikom w pracy w sytuacji błędnej organizacji pracy określonych osób (anonimowo) oraz zespołów.

Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem grup roboczych: grup funkcjonalnych – to grupy stworzone przez organizację do osiągania pewnej liczby celów danego podmiotu; czas jej istnienia jest nieokreślony; grupa taka istnieje nadal również po osiągnięciu swoich bieżących celów, które zostają zastąpione innymi celami (przykład: dział marketingu), grupy nieformalne (grupy interesu) – tworzą je sami członkowie organizacji, cele nie muszą mieć związku z celami organizacji; czas istnienia nie jest określony; grupy takie mogą mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, więc menadżerowie nie powinni ich lekceważyć, grupa zadaniowa – tworzona przez organizacje do osiągnięcia względnie wąskiego zakresu celów w określonym lub domyślnym horyzoncie czasowym; organizacja określa, z którą grupą dany pracownik ma pracować, zespół – jest specjalistyczną formą grupy zadaniowej, jest to grupa pracowników funkcjonująca jako wyodrębniona jednostka, często przy niewielkim zakresie nadzoru lub jego braku, do wykonywania funkcji i działań związanych z pracą.

 Metoda szkolenia

Trening w małych podgrupach wraz z elementami wykładu wspomaganego multimedialnie.

Aktywizowanie uczestników do jak najczęstszego zabierania głosu i produkowania swoich własnych rozwiązań.

Brain storming stosownie do sytuacji w danej chwili; praktyczne zastosowanie krytycznego i sceptycznego w sensie naukowym podejścia na bazie analizy SWOT.

Case study jako metoda nawiązująca do osobistych doświadczeń zawodowych uczestników.

Praktyczne wykorzystanie wiedzy o organizacji pracy własnej i zespołowej jako metody zarządzania procesami grupowymi w trakcie poszczególnych dni szkolenia.

Podstawy teoretyczne szkolenia

Praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy o organizacji pracy własnej i zespołowej.

Trening w zakresie przetransponowania wiedzy teoretycznej do rzeczywistości swojego stanowiska pracy.

Nauka absorpcji całości treści szkolenia z naciskiem na umiejętność implementacji treści ważnych dla określonego pracownika.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem sokratejskiej metody położniczej – maieutycznej.

Stosowane techniki przekazu informacji na szkoleniu nawiązują do technik programowania neurolingwistycznego (NLP). Na szkoleniu zmierzamy do zmiany lub zbudowania postawy
i przychylności emocjonalnej w kierunku internalizacji przekazywanych treści pod warunkiem  akceptacji merytorycznej przedstawianych rozwiązań.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia są zależne od dotychczasowych doświadczeń uczestników oraz od nastawienia co do sensu udziału w podobnych przedsięwzięciach.

Zwrócenie uwagi na związek wydajności i jakości pracy przedsiębiorstwa ze sposobami organizacji pracy pojedynczych pracowników i zespołów

Prześledzenie różnych modeli organizacji własnej i zespołowej; wytworzenie propozycji modyfikacji własnej organizacji dnia i metod pracy

Wskazanie konsekwencji tolerowania błędów w organizacji pracy własnej i zespołowej dla poszczególnych pracowników oraz całej firmy

Uświadomienie uczestnikom jak wiele zależy w kwestii modyfikacji i usprawniania organizacji pracy własnej i zespołowej od ich osobistego zaangażowania w zwracaniu uwagi na nieprawidłowości

Stworzenie forum wymiany informacji pomiędzy uczestnikami szkolenia na temat organizacji pracy własnej i zespołowej; opracowanie wspólnie wytworzonych indywidualnych oraz zespołowych planów działania (Individual & Team Plan Of Action)

Pobierz fiszkę

[wpdm_package id='2499']

Opis szkolenia

Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe na piśmie. Metoda szkolenia oparta jest o nowoczesne założenia pracy z osobami dorosłymi. Dostarczamy uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia. Trener występuje w roli koleżeńskiego, życzliwego i przychylnego ale obdarzonego zaufaniem i szacunkiem doświadczonego eksperta w dziedzinie interesującej uczestników. Praca opiera się o zasady „burzy mózgów” w podziale na zadaniowe podgrupy szkoleniowe. Podstawowa metoda pracy z pojedynczym uczestnikiem w grupie to maksymalne aktywizowanie do produkowania akceptowanych pomysłów rozwiązań określonych sytuacji.

Czas trwania

4 dni, po 8 godzin szkoleniowych każdy

Cel szkolenia

Wprowadzenie pojęcia organizacji pracy; organizacja czasu i przebiegu pracy na poszczególnych piętrach struktury zarządzania; rozróżnienie pomiędzy organizacją pracy własnej a organizacją pracy zespołowej; wyjaśnienie pojęcia kultury organizacyjnej firmy.

Analiza sposobów organizacji pracy własnej i zespołowej; planowanie i wykorzystanie czasu; optymalizowanie sposobu podejmowania działań; dostrzeżenie oraz opis własnych nawyków przy wykonywaniu rozmaitych czynności

Przeprowadzenie warsztatów: analiza wykorzystania własnego czasu pracy, diagnoza wykorzystania czasu na przykładzie własnego stanowiska pracy, identyfikacja podstawowych problemów w zarządzaniu czasem, podstawowe błędy w budowaniu harmonogramu działania, „złodzieje czasu”, skuteczne zarządzanie czasem i organizacji pracy własnej planowanie pracy, ustalenie celów i zadań reguły skutecznego planowania metody planowania, metody planowania w zarządzaniu zespołem, tworzenie harmonogramu dnia pracy, błędy w planowaniu, kontrola planu, delegowanie uprawnień opis stanowiska pracy, delegowanie jako narzędzie zarządzania, stopnie delegowania, warunki skutecznej delegacji zadań, przeszkody w skutecznym delegowaniu, diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień.

Wskazanie błędów innych ludzi w gospodarowaniu czasem, określenie co przeszkadza uczestnikom w pracy w sytuacji błędnej organizacji pracy określonych osób (anonimowo) oraz zespołów.

Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciem grup roboczych: grup funkcjonalnych – to grupy stworzone przez organizację do osiągania pewnej liczby celów danego podmiotu; czas jej istnienia jest nieokreślony; grupa taka istnieje nadal również po osiągnięciu swoich bieżących celów, które zostają zastąpione innymi celami (przykład: dział marketingu), grupy nieformalne (grupy interesu) – tworzą je sami członkowie organizacji, cele nie muszą mieć związku z celami organizacji; czas istnienia nie jest określony; grupy takie mogą mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, więc menadżerowie nie powinni ich lekceważyć, grupa zadaniowa – tworzona przez organizacje do osiągnięcia względnie wąskiego zakresu celów w określonym lub domyślnym horyzoncie czasowym; organizacja określa, z którą grupą dany pracownik ma pracować, zespół – jest specjalistyczną formą grupy zadaniowej, jest to grupa pracowników funkcjonująca jako wyodrębniona jednostka, często przy niewielkim zakresie nadzoru lub jego braku, do wykonywania funkcji i działań związanych z pracą.

 Metoda szkolenia

Trening w małych podgrupach wraz z elementami wykładu wspomaganego multimedialnie.

Aktywizowanie uczestników do jak najczęstszego zabierania głosu i produkowania swoich własnych rozwiązań.

Brain storming stosownie do sytuacji w danej chwili; praktyczne zastosowanie krytycznego i sceptycznego w sensie naukowym podejścia na bazie analizy SWOT.

Case study jako metoda nawiązująca do osobistych doświadczeń zawodowych uczestników.

Praktyczne wykorzystanie wiedzy o organizacji pracy własnej i zespołowej jako metody zarządzania procesami grupowymi w trakcie poszczególnych dni szkolenia.

Podstawy teoretyczne szkolenia

Praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy o organizacji pracy własnej i zespołowej.

Trening w zakresie przetransponowania wiedzy teoretycznej do rzeczywistości swojego stanowiska pracy.

Nauka absorpcji całości treści szkolenia z naciskiem na umiejętność implementacji treści ważnych dla określonego pracownika.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem sokratejskiej metody położniczej – maieutycznej.

Stosowane techniki przekazu informacji na szkoleniu nawiązują do technik programowania neurolingwistycznego (NLP). Na szkoleniu zmierzamy do zmiany lub zbudowania postawy
i przychylności emocjonalnej w kierunku internalizacji przekazywanych treści pod warunkiem  akceptacji merytorycznej przedstawianych rozwiązań.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia są zależne od dotychczasowych doświadczeń uczestników oraz od nastawienia co do sensu udziału w podobnych przedsięwzięciach.

Zwrócenie uwagi na związek wydajności i jakości pracy przedsiębiorstwa ze sposobami organizacji pracy pojedynczych pracowników i zespołów

Prześledzenie różnych modeli organizacji własnej i zespołowej; wytworzenie propozycji modyfikacji własnej organizacji dnia i metod pracy

Wskazanie konsekwencji tolerowania błędów w organizacji pracy własnej i zespołowej dla poszczególnych pracowników oraz całej firmy

Uświadomienie uczestnikom jak wiele zależy w kwestii modyfikacji i usprawniania organizacji pracy własnej i zespołowej od ich osobistego zaangażowania w zwracaniu uwagi na nieprawidłowości

Stworzenie forum wymiany informacji pomiędzy uczestnikami szkolenia na temat organizacji pracy własnej i zespołowej; opracowanie wspólnie wytworzonych indywidualnych oraz zespołowych planów działania (Individual & Team Plan Of Action)