Pomorskie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy / 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT

Pomorskie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy / 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT

AKTUALNY data naboru wniosków od 19.04.2016 do 02.05.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego..

AKTUALNY data naboru wniosków od 19.04.2016 do 02.05.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.01.01-IP.01-22-002/16.Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w dokumentacji ogłoszenia dostępnej na stronie urzędu.

wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 31 lipca 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)

Adres:

ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot – Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk (III piętro, pokój 306).

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w dokumentacji ogłoszenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski składać mogą wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa pomorskiego (z obszaru realizacji mechanizmu ZIT) umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 5.1 realizowane będą projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, dla których został ustalony profil pomocy I lub profil pomocy II, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia). Projekty realizowane będą wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu w postaci Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a ww. ustawy.

Kryteria wyboru projektów

Każdy projekt będzie podlegał ocenie spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Przed rozpoczęciem oceny formalnej dokonywana jest weryfikacja wymogów formalnych wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie są zawarte w rozdziale V „Kryteria ogólne i szczegółowe wyboru projektów" w dokumentacji ogłoszenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

23 495 500,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie

Pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie

Pobierz

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Zasadami wdrażania RPO WP na lata 2014-2020 od oceny projektu w ramach trybu pozakonkursowego nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia można uzyskać:

– osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk,

– telefonicznie (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809

Linki

wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie

Przejdź na stronę ogłoszenia