Program Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 (1)

Program Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 (1)

AKTUALNY data naboru wniosków od 09.05.2016 do 17.06.2016 Nabór na projekty regularne w Programie Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 Nabór otwarty jest dla wszystkich priorytetów. Ogłoszenie o naborze w jęz. angielskim dostępne na stronie Programu. J..

AKTUALNY data naboru wniosków od 09.05.2016 do 17.06.2016

Nabór na projekty regularne w Programie Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 Nabór otwarty jest dla wszystkich priorytetów.

Ogłoszenie o naborze w jęz. angielskim dostępne na stronie Programu. Językiem oficjalnym programu jest język angielski. W kwestiach spornych/interpretacyjnych obowiązująca jest wersja angielska.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

10-11 października 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny

Al. Grunwaldzka 186

80-266 Gdańsk

www.southbaltic.eu

e-mail: application@southbaltic.eu

Sposób składania wniosków

Wersję elektroniczną wniosku wraz z czytelnymi skanami załączników oraz skanem podpisanej pierwszej strony, tzw. „confirmation page” należy przesłać na adres: application@southbaltic.eu

Oryginał pierwszej strony wniosku o dofinansowanie, tzw. „confirmation page”, podpisany przez Partnera Wiodącego należy przesłać w formie papierowej na adres:

Wspólny Sekretariat Techniczny

Al. Grunwaldzka 186

80-266 Gdańsk

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się m.in.:

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
 • organizacje powołane przez władze publiczne,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
 • izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Szczegółowe zasady określa Podręcznik Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy działań:

W ramach Priorytetu 1:

 • transgraniczne programy szkoleniowe, doradztwo dla MŚP;
 • strategie inwestycyjne w celu poprawy zdolności funkcjonowania MŚP na rynkach międzynarodowych;
 • wdrożenie innowacyjnych modeli biznesowych oraz modeli współpracy;
 • uproszczenia procedur i przepisów dla MŚP;
 • zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, badania rynku, szkolenia transgraniczne oraz usługi na rzecz budowania zdolności MŚP;
 • opracowanie i testowanie transgranicznych strategii specjalizacyjnych oraz wspólnych koncepcji brandingowych dla nowych produktów i usług.

W ramach Priorytetu 2, cel 2.1:

 • inwestycje pilotażowe na niewielką skalę, wzmacniające infrastrukturę i usługi turystyczne (np. transgraniczne szlaki tematyczne, podwodne szlaki przyrodnicze, łańcuchy przystani i niewielkich portów);
 • kampanie wzmacniające zarządzanie miejscami dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
 • promocja zarządzania ekologicznego;
 • działania marketingowe oraz promowanie dóbr kulturowych i przyrodniczych.

W ramach Priorytetu 2, cel 2.2:

 • rozwój zielonych technologii;
 • inwestycje pilotażowe w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 • badania, strategie i plany działania ukierunkowane na łagodzenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza;
 • wypracowanie transgranicznych norm i strategii w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza;
 • transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat rozwiązań w dziedzinie innowacyjnych zielonych technologii.

W ramach Priorytetu 3:

 • przygotowanie i wdrożenie w transporcie technologii przyjaznych środowisku;
 • koncepcje dla korzystania z środków transportu przyjaznego środowisku;
 • przygotowanie koncepcji mobilności, zmniejszających uzależnienie od samochodów i ciężarówek oraz umożliwiających szersze korzystanie z usług transportu publicznego;
 • modele transportu multimodalnego;
 • wzmocnienie dostępności i jakości morskich usług transportowych (promy) na obszarze Południowego Bałtyku, w tym ułatwienie tworzenia nowych połączeń.

W ramach Priorytetu 4:

 • usługi transgraniczne (np. transgraniczne platformy poszukiwania pracy, wielojęzykowe aplikacje o pracę, transgraniczne targi zatrudnienia, biura doradztwa zawodowego);
 • opracowanie modeli i rozwiązań wspierających samozatrudnienie absolwentów szkół pomaturalnych i uniwersytetów;
 • transgraniczne programy szkoleniowe i kursy kwalifikacyjne;
 • uznawanie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza młodzieży.

W ramach Priorytetu 5:

 • wspólne inicjatywy (transgraniczne programy, szkolenia, warsztaty, itp.) ukierunkowane na wzmocnienie zdolności tworzenia sieci i współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami;
 • wspólne strategie, aktywizacja lokalnych podmiotów;
 • włączanie lokalnych organizacji we współpracę międzynarodową, podnoszenie zdolności instytucjonalnej, promowanie współpracy międzynarodowej;
 • projekty typu „capacity building”.

Kryteria wyboru projektów

Każdy projekt podlega ocenie na poszczególnych poziomach:

Ocena formalna:

 • Czy wniosek o dofinansowanie dostarczony zastał w terminie na właściwy adres?
 • Czy dostarczono wymagane aneksy do wniosku o dofinansowanie?
 • Czy wniosek o dofinansowanie oraz Deklaracje Partnerskie zostały podpisane przez upoważnione osoby?
 • Czy wniosek o dofinansowanie dostarczony został na odpowiednim wzorze?
 • Czy wniosek o dofinansowanie i wszystkie wymagane aneksy dostarczone zostały w języku angielskim?
 • Czy wniosek o dofinansowanie wypełniony został w sposób prawidłowy (czy nie wyświetla błędów w wypełnieniu pół, nie zawiera pól niewypełnionych)?
 • Czy informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i załącznikach są spójne?

Ocena kwalifikowalności:

 • Czy projekt spełnia minimalne wymagania dotyczące partnerstwa, tj. dotyczy współpracy minimum dwóch partnerów z dwóch różnych państw?
 • Czy partner Wiodący spełnia warunki uczestnictwa w projekcie, czy wszyscy Partnerzy spełniają warunki uczestnictwa w projekcie?
 • Czy planowana data rozpoczęcia projektu mieści się w przedziale 3 miesięcy od daty zaplanowanego Komitetu Monitorującego (rozstrzygnięcie konkursu)?
 • Czy projekt wpisuje się w jeden z priorytetów programu, jego cel szczegółowy oraz w jeden z programowych wskaźników produktu?
 • Czy zapewnione zostały środki na projekt, zgodnie z poziomem dofinansowania oraz informacją zawartą we wniosku o dofinansowanie?

Ocena jakościowa:

 • Uzasadnienie projektu (znaczenie i strategia). Jak dobrze uzasadniona została potrzeba dla realizacji projektu?
 • Charakter współpracy. Jaką wartość dodana ma przynieść współpraca?
 • Wkład projektu w osiągnięcie celów programu, rezultatów i wskaźników produktu. W jakim stopniu projekt przyczyni się do realizacji celu programu?
 • Trafność utworzonego partnerstwa. W jakim stopniu charakter utworzonego partnerstwa będzie wpływał na realizację projektu?
 • Zarządzanie. W jakim stopniu sposób i procedury zarządzania projektem są adekwatne do wielkości projektu, czasu trwania oraz potrzeb?
 • Komunikacja. Czy działania informacyjno-promocyjne są właściwe i w jakim stopniu są właściwe aby dotrzeć do grup docelowych i innych odbiorców?
 • Plan działań. W jakim stopniu plan działań jest realny, spójny i logiczny?
 • Budżet. W jakim stopniu konstrukcja budżetu jest adekwatna, tzw. „value for money”? W jakim stopniu budżet jest spójny i proporcjonalny?

Ocena pod kątem występowania pomocy publicznej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 85% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec I Litwy. Do 75% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Brak ograniczeń.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze (wyłącznie w języku angielskim).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Roboczy wzór dokumentów dostępny jest na stronie Programu

Wzór umowy o dofinansowanie

Roboczy wzór dokumentów dostępny jest na stronie Programu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z art. 74 (3) Rozporządzenia UE nr 1303/2013 w ramach programu wprowadzono procedurę skargową. Procedura skargowa opisana jest w Podręczniku Programu oraz Regulaminie Komitetu Monitorującego.

Skargę należy złożyć formularzu stanowiącym część pakietu aplikacyjnego.

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat Techniczny

Al. Grunwaldzka 186 (GARNIZON)

80-266 Gdańsk, Poland

Tel: +58 746 38 53

general e-mail: southbaltic@southbaltic.eu

Ministerstwo Rozwoju

E-mail: Karolina.Piądłowska-Firlej@mr.gov.pl lub Inga.Kramarz@mr.gov.pl

Linki

https://southbaltic.eu/call-for-proposals

Przejdź na stronę ogłoszenia