Projekty zintegrowane: Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF i Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

Projekty zintegrowane: Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF i Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.06.2016 do 29.07.2016 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogł..

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.06.2016 do 29.07.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja
Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF

Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2016

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Poleska 89,
pok. nr 19 lub 20 (parter),
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków

Wnioski uproszczone:

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od dnia 27 czerwca 2016 r. od godziny 8:00 do dnia 29 lipca 2016 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc wrzesień 2016 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

 • Wnioski o dofinansowanie projektów składane są: w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 1.0.13.
 • w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wnioski o dofinansowane – II etap EFRR:

Pełny wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane najbardziej przyczyniające się do zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFRR:

Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego:

1.1 Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury wychowania przedszkolnego, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń (budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków), zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw;

1.2 Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu.

W zakresie EFS:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach istniejących lub tworzenie nowych ośrodków na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych;
 2. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:
  1.1 Zajęcia specjalistyczne, w tym np.: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne.
  1.2 Gimnastykę korekcyjną.
  1.3 Zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczne.
  1.4 Zajęcia kształtujące postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci.
 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typach planowanych przedsięwzięć powyżej).

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 6 Kryteria oceny projektów w trybie konkursowym (projekty zintegrowane) Poddziałanie 3.1.3 i 8.2.2 (DOCX 724 KB)

Załącznik nr 7 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projekty zintegrowane, tryb konkursowy (DOCX 694 KB)

Załącznik nr 8 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów dla Poddziałania 3 1 3 i 8 2 2 (DOC 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem: – projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR); – projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych; – cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%; – w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%. Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do: – Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 13 200 000,00 PLN, w tym: – wsparcie finansowe w ramach EFS: 3 200 000,00 PLN, tj. 3 200 000,00 PLN ze środków EFS oraz 0,00 PLN z budżetu państwa, – wsparcie finansowe w ramach EFRR: 10 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 3.1.3 i 8.2.2 (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie – EFRR (PDF 135 KB)

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie – EFRR (PDF 569 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie EFS_dla_kwot_ryczałtowych (DOCX 75 KB)

Wzór umowy o dofiansowanie EFS dla kwot innych niż ryczałtowe (DOCX 71 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie EFRR (PDF 699 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części A Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

Departament Wdrażania RPO: tel. (85) 66 54 319, -979, -325 w godz. od 9.00 do 13.00. Departament EFS: tel. tel. (85) 66 54 245, -231, -244, -219 w godz. od 9.00 do 13.00 e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

 • w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
 • w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;
 • w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Linki

Link do konkursu na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl

Przejdź na stronę ogłoszenia