Projekty zintegrowane: Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Podlaskiego

Projekty zintegrowane: Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Podlaskiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.06.2016 do 09.09.2016 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca og..

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.06.2016 do 09.09.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje
Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki
Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe

Numer naboru: RPPD.03.03.01 08.02.02-IZ.00-20-001/16

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Poleska 89,
pok. nr 19 lub 20 (parter),
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków

Wnioski uproszczone:

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od dnia 27 czerwca 2016 r. od godziny 8:00 do dnia 29 lipca 2016 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc październik/listopad 2016 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

  1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), nie starszej niż 1.0.13.
  2. w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wnioski o dofinansowane – II etap EFRR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie do IOK w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, w szczególności:

  • organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
  • pracodawcy i przedsiębiorcy,
  • jednostki naukowe, w tym uczelnie,
  • organizacje pozarządowe,
  • IOB (instytucja otoczenia biznesu) oraz powiązania kooperacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane dotyczące usług edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFRR:

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych.

W zakresie EFS:

Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia[1]

[1] Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c) zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020 oraz z Regulaminem konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 6 Kryteria oceny projektów w trybie konkursowym (projekty zintegrowane)Poddziałanie 3.3.1 i 8.2.2 (DOCX 723 KB)

Załącznik nr 7 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projekty zintegrowane, tryb konkursowy (DOCX 694 KB)

Załącznik nr 8 Przewodnik po kryteriach wyboru projektów dla Poddziałania 3 3 1 i 8 2 2 (DOC 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem: – projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR); – projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych; – cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%; – w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do: – Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor wniosku o dofinasowanie EFS (PDF 569 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie EFRR (PDF 135 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Zał. nr 6 do części B Reg konkursu Wzor umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego EFS (kwoty ryczałtowe) (DOCX 75 KB)

Zał. Nr 6 do części B Reg. Konkursu Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) (DOCX 71 KB)

Załącznik nr 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego – EFRR (PDF 699 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części A Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

Departament Wdrażania RPO:

tel. (85) 66 54 319, -979, -325 w godz. od 9.00 do 13.00.

Departament EFS:

tel. tel. (85) 66 54 209, -275, -285 -235, -246, – 261, w godz. od 9.00 do 13.00

e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

  • w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
  • w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;
  • w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Linki

Link do konkursu na www.rpo.wrotapodlasia.pl

Przejdź na stronę ogłoszenia