Rola kultury organizacyjnej

Rola kultury organizacyjnej

Opis szkolenia

Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe na piśmie. Metoda szkolenia oparta jest o nowoczesne założenia pracy z osobami dorosłymi. Dostarczamy uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia. Trener występuje w roli koleżeńskiego, życzliwego i przychylnego ale obdarzonego zaufaniem i szacunkiem doświadczonego eksperta w dziedzinie interesującej uczestników. Praca opiera się o zasady „burzy mózgów” w podziale na zadaniowe podgrupy szkoleniowe. Podstawowa metoda pracy z pojedynczym uczestnikiem w grupie to maksymalne aktywizowanie do produkowania akceptowanych pomysłów rozwiązań określonych sytuacji.

Czas trwania

4 dni, po 8 godzin szkoleniowych każdy.

Cel szkolenia

Omówienie różnych podejść do pojmowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa; zestawienie tego pojęcia z kulturą osobistą pracownika, kulturą narodową, kulturą europejską oraz globalną.

Praktyczne zapoznanie z pojęciami: kultura, organizacja, przedsiębiorstwo. Wprowadzenie globalnych nie wartościujących i neutralnych definicji kultury. Uwrażliwienie na procesy synchronicznej i diachronicznej transmisji wzorca kulturowego. Uświadomienie uczestnikom faktu zawierania w kulturze wzorców pozytywnych oraz wzorców negatywnych.

Wspólne dokonanie listingu wyróżników kultury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa; określenie brzegowych wymogów samopodtrzymującego się rozwoju zrównoważonego zależnego od taktyki i strategii zarządzania przedsiębiorstwem przez top management .

Wspólne dokonanie listingu wyróżników kultury organizacyjnej swojego działu w przedsiębiorstwie; określenie brzegowych wymogów samopodtrzymującego się rozwoju zrównoważonego zależnego od pracownika obecnego na szkoleniu.

Uświadomienie niedostrzegalnych aspektów kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa z powodu ograniczeń percepcyjnych: uzwyczajnienia bodźca, anomalnych norm społecznych, dysfunkcji organizacji struktury formalnej i nieformalnej.

Metoda szkolenia

Trening w małych podgrupach wraz z elementami wykładu wspomaganego multimedialnie.

Aktywizowanie uczestników do jak najczęstszego zabierania głosu i produkowania swoich własnych rozwiązań.

Brain storming stosownie do sytuacji w danej chwili; praktyczne zastosowanie krytycznego i sceptycznego w sensie naukowym podejścia na bazie analizy SWOT.

Case study jako metoda nawiązująca do osobistych doświadczeń zawodowych uczestników.

Praktyczne wykorzystanie ZPC jako metody zarządzania procesami grupowymi w trakcie poszczególnych dni szkolenia.

Podstawy teoretyczne szkolenia

Praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy na temat roli kultury organizacyjnej dla klimatu pracy i wydajności

Trening w zakresie przetransponowania wiedzy teoretycznej do rzeczywistości swojego stanowiska pracy

Nauka absorpcji całości treści szkolenia z naciskiem na umiejętność implementacji treści ważnych dla określonego pracownika

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem sokratejskiej metody położniczej – maieutycznej

Stosowane techniki przekazu informacji na szkoleniu nawiązują do technik programowania neurolingwistycznego (NLP). Na szkoleniu zmierzamy do zmiany lub zbudowania postawy i przychylności emocjonalnej w kierunku internalizacji przekazywanych treści pod warunkiem  akceptacji merytorycznej przedstawianych rozwiązań

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia są zależne od dotychczasowych doświadczeń uczestników oraz od nastawienia co do sensu udziału w podobnych przedsięwzięciach.

Przygotowanie uczestników do budowania aktywnych postaw w przypadku wprowadzania zmian i modyfikacji funkcjonowania przedsiębiorstwa, np. na przykładach trzech najpowszechniejszych procesów restrukturyzacyjnych tj. TQM (total quality management), redukcji zatrudnienia (downsizing) i reorganizacji procesów działania (reeingineering).

Uświadomienie osobistej odpowiedzialności za kształt kultury organizacyjnej na swoim odcinku odpowiedzialności zawodowej; wskazanie koniecznych do podjęcia aktywności w tym zakresie.

Przygotowanie uczestników zajęć do zaistnienia możliwego oporu osób i struktur społecznych firmy przy wprowadzaniu zmian w zakresie kultury organizacyjnej; porównanie technik przełamywania takiego oporu technikami przeciwstawnymi: siłą argumentów i argumentem siły.

Nabycie większej biegłości w socjotechnikach przedstawiania swojego stanowiska; nauka rozróżniania argumentacji emocjonalnej od argumentacji merytorycznej; wskazanie możliwości przegrania nawet czy szczególnie wtedy kiedy merytorycznie mamy rację, ale nie potrafimy zapewnić akceptowanego społecznie klimatu emocjonalnego.

Przedstawienie, przedyskutowanie i przetrenowanie na praktycznych przykładach mechanizmu „efektu działania razem” najważniejszych podmiotów prawnych i osób decyzyjnych w przedsiębiorstwie przy analizach oraz modyfikacjach kultury organizacyjnej.

Pobierz fiszkę:

[wpdm_package id='2516']