Seed money Program Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020

Seed money Program Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020

AKTUALNY data naboru wniosków od 31.05.2016 do 17.06.2016 Nabór na projekty typu „kapitał zalążkowy” (z ang. „seed money”) w Programie Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020. Ogłoszenie o naborze w jęz. angielskim dostępne na stronie Programu. Językiem ..

AKTUALNY data naboru wniosków od 31.05.2016 do 17.06.2016

Nabór na projekty typu „kapitał zalążkowy” (z ang. „seed money”) w Programie Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze w jęz. angielskim dostępne na stronie Programu.

Językiem oficjalnym programu jest język angielski. W kwestiach spornych/interpretacyjnych obowiązująca jest wersja angielska.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

29.07.2016

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny

Al. Grunwaldzka 186

80-266 Gdańsk

www.southbaltic.eu

e-mail: seed-money@southbaltic.eu

Sposób składania wniosków

Wersję elektroniczną wniosku wraz z czytelnymi skanami załączników oraz skanem podpisanej pierwszej strony, tzw. „confirmation page” należy przesłać na adres: seed-money@southbaltic.eu

Oryginał pierwszej strony wniosku o dofinansowanie, tzw. „confirmation page”, podpisany przez Partnera Wiodącego należy przesłać w formie papierowej na adres:

Wspólny Sekretariat Techniczny

Al. Grunwaldzka 186

80-266 Gdańsk

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się m.in.: władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia, organizacje powołane przez władze publiczne, instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe, izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacje pozarządowe, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Szczegółowe zasady określa Podręcznik Programu oraz Szczegółowe warunki konkursu (z ang. Terms of reference).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach projektów „seed money“ udzielane jest na przygotowanie koncepcji projektowej. Środki projektu mogą zostać wykorzystanie na działania takie jak, m.in.: poszukiwanie partnerów projektowych, wykonanie analizy rynku, warsztaty w celu określenia wartości bazowych wskaźników lub oszacowania zainteresowania potencjalnej grupy docelowej, itp. Szczegółowe działania kwalifikowalne w ramach naboru określają Szczegółowe warunki konkursu (z ang. Terms of reference). Koncepcja projektowa musi dotyczyć działań możliwych do realizacji w ramach programu – wykaz działań w podziale na priorytety zawiera poniższe zestawienie:

W ramach Priorytetu 1:

 • transgraniczne programy szkoleniowe, doradztwo dla MŚP;
 • strategie inwestycyjne w celu poprawy zdolności funkcjonowania MŚP na rynkach międzynarodowych;
 • wdrożenie innowacyjnych modeli biznesowych oraz modeli współprac; uproszczenia procedur i przepisów dla MŚP;
 • zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, badania rynku, szkolenia transgraniczne oraz usługi na rzecz budowania zdolności MŚP;
 • opracowanie i testowanie transgranicznych strategii specjalizacyjnych oraz wspólnych koncepcji brandingowych dla nowych produktów i usług.

W ramach Priorytetu 2, cel 2.1:

 • inwestycje pilotażowe na niewielką skalę, wzmacniające infrastrukturę i usługi turystyczne (np. transgraniczne szlaki tematyczne, podwodne szlaki przyrodnicze, łańcuchy przystani i niewielkich portów);
 • kampanie wzmacniające zarządzanie miejscami dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
 • promocja zarządzania ekologicznego; działania marketingowe oraz promowanie dóbr kulturowych i przyrodniczych.

W ramach Priorytetu 2, cel 2.2:

 • rozwój zielonych technologii; inwestycje pilotażowe w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 • badania, strategie i plany działania ukierunkowane na łagodzenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza;
 • wypracowanie transgranicznych norm i strategii w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza;
 • transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat rozwiązań w dziedzinie innowacyjnych zielonych technologii.

W ramach Priorytetu 3:

 • przygotowanie i wdrożenie w transporcie technologii przyjaznych środowisku; koncepcje dla korzystania z środków transportu przyjaznego środowisku;
 • przygotowanie koncepcji mobilności, zmniejszających uzależnienie od samochodów i ciężarówek oraz umożliwiających szersze korzystanie z usług transportu publicznego;
 • modele transportu multimodalnego;
 • wzmocnienie dostępności i jakości morskich usług transportowych (promy) na obszarze Południowego Bałtyku, w tym ułatwienie tworzenia nowych połączeń.

W ramach Priorytetu 4:

 • usługi transgraniczne (np. transgraniczne platformy poszukiwania pracy, wielojęzykowe aplikacje o pracę, transgraniczne targi zatrudnienia, biura doradztwa zawodowego);
 • opracowanie modeli i rozwiązań wspierających samozatrudnienie absolwentów szkół pomaturalnych i uniwersytetów;
 • transgraniczne programy szkoleniowe i kursy kwalifikacyjne; uznawanie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza młodzieży.

W ramach Priorytetu 5:

 • wspólne inicjatywy (transgraniczne programy, szkolenia, warsztaty, itp.) ukierunkowane na wzmocnienie zdolności tworzenia sieci i współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami;
 • wspólne strategie, aktywizacja lokalnych podmiotów;
 • włączanie lokalnych organizacji we współpracę międzynarodową, podnoszenie zdolności instytucjonalnej, promowanie współpracy międzynarodowej;
 • projekty typu „capacity building”.

Kryteria wyboru projektów

Ocena formalna i kwalifikowalności:

– dostarczenie kompletnej i właściwej dokumentacji w określonym czasie (włączając skany deklaracji i tzw. „confirmation page”);

– spełnienie warunków kwalifikowalności dot. partnerstwa (kwalifikowalność partnerów, minimum dwóch partnerów z dwóch różnych państw finansujących działania w projekcie).

Ocena jakościowa:

– zgodność koncepcji projektowej z jednym z celów specyficznych programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020;

– stopień w jakim plan działań projektu „seed money” przyczyni się do osiągnięcia zakładanych wskaźników projektu, zgodnie z założeniami Szczegółowych warunków konkursu (z ang. Terms of reference) , tj. wspólne działania, spotkania z potencjalnymi partnerami, itd.

– adekwatność budżetu do planowanych działań (z ang. „value for money”).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 85% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec I Litwy. Do 75% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Brak ograniczeń

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze (wyłącznie w języku angielskim).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Roboczy wzór dokumentów dostępny jest na stronie Programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Roboczy wzór umowy dostępny jest na stronie Programu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z art. 74 (3) Rozporządzenia UE nr 1303/2013 w ramach programu wprowadzono procedurę skargową. Procedura ta opisana jest w Podręczniku Programu oraz Regulaminie Komitetu Monitorującego. Skargę należy złożyć na formularzu stanowiącym część pakietu aplikacyjnego.

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat Techniczny

Al. Grunwaldzka 186 (GARNIZON)

80-266 Gdańsk, Poland

Tel: +58 746 38 53

e-mail: southbaltic@southbaltic.eu

Ministerstwo Rozwoju

E-mail: Karolina.Piądłowska-Firlej@mr.gov.pl lub Inga.Kramarz@mr.gov.pl

Linki

https://southbaltic.eu/seed-money

Przejdź na stronę ogłoszenia