Strategiczna karta wyników BSC

Strategiczna karta wyników BSC

Opis szkolenia

Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe na piśmie. Metoda szkolenia oparta jest o nowoczesne założenia pracy z osobami dorosłymi. Dostarczamy uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia. Trener występuje w roli koleżeńskiego, życzliwego i przychylnego ale obdarzonego zaufaniem i szacunkiem doświadczonego eksperta w dziedzinie interesującej uczestników. Praca opiera się o zasady „burzy mózgów” w podziale na zadaniowe podgrupy szkoleniowe. Podstawowa metoda pracy z pojedynczym uczestnikiem w grupie to maksymalne aktywizowanie do produkowania akceptowanych pomysłów rozwiązań określonych sytuacji.

Czas trwania

4 dni, po 8 godzin szkoleniowych każdy.

Cel szkolenia

 1. Definicja, podstawowe pojęcia oraz sens praktycznego zastosowania, Strategicznej Karty Wyników do oceny realizacji strategii przedsiębiorstwa i bieżącej kontroli jego działalności (procesów).
 2. Nabycie umiejętności doboru mierników (wskaźników) realizacji strategii na różnych płaszczyznach i zachodzących procesach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 3. Zdobycie podstawowych umiejętności dla tworzenia i wdrażania Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie.
 4. Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami tworzenia wskaźników z punktu widzenia głównych płaszczyzn strategicznej karty wyników.
 5. Przedstawienie ogólnie przyjętych wzorców w formułowaniu Strategicznej Karty Wyników.
 6. Pozyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących powiązania procesów komunikacyjnych z zarządzaniem strategicznym.
 7. Polepszenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w przedsiębiorstwie

Metoda szkolenia

 1. Trening w małych podgrupach wraz z elementami wykładu wspomaganego multimedialnie.
 2. Aktywizowanie uczestników do jak najczęstszego zabierania głosu i produkowania swoich własnych rozwiązań.
 3. Brain storming stosownie do sytuacji w danej chwili; praktyczne zastosowanie krytycznego i sceptycznego w sensie naukowym podejścia na bazie analizy SWOT.
 4. Case study jako metoda nawiązująca do osobistych doświadczeń zawodowych uczestników.
 5. Praktyczne wykorzystanie metody BSC jako metody zarządzania procesami grupowymi w trakcie poszczególnych dni szkolenia

Podstawy teoretyczne szkolenia

 1. Praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy na temat Metodologii BSC.
 2. Wskazanie uczestnikom konieczności Identyfikacji celów strategicznych firmy i przyporządkowanie im odpowiednich wskaźników długoterminowych od 3 do 5 lat w obszarze dynamicznym, operacyjnym, rynkowym, finansowym. Wytypowanie wskaźników dla każdego obszaru, które staną się długookresowymi celami strategicznymi firmy.
 3. Ustalenie wartości docelowych dla długoterminowych celów strategicznych poprzez ustalenie wartości wyjściowych i docelowych dla każdego z celów. Ustalenie zestawu warunków niezbędnych do osiągnięcia założonych celów z określeniem perspektywy czasowej.
 4. Określenie głównych zadań, osób odpowiedzialnych za ich realizację, budżetów oraz czasu ich trwania.
 5. Wdrożenie systemu BSC – stworzenie spójnego systemu pozyskiwania danych i raportowania do systemu budżetowania, wynagradzania.
 6. Weryfikacja celów strategicznych oraz weryfikacja wskaźników, poprzez ponowne badanie relacji przyczynowo skutkowych pomiędzy wskaźnikami co pozwala na zoptymalizowanie ilości wskaźników i jakości przyjętych miar.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia są zależne od dotychczasowych doświadczeń uczestników oraz od nastawienia co do sensu udziału w podobnych przedsięwzięciach.

 1. Umiejętność opisania strategii przedsiębiorstwa zrozumiałym językiem mierników jej realizacji i wskazanie odpowiedzialności za jej realizację na wszystkich poziomach organizacji przedsiębiorstwa.
 2. Uświadomienie pracownikom wpływu realizowanych przez nich zadań na osiąganie celów strategicznych.
 3. Wprowadzenie mechanizmu kompleksowego zarządzania efektywnością działania organizacji i umożliwienie zbudowania nowoczesnego systemu oceny i motywowania pracowników powiązanego z postępami w osiąganiu celów.

Pobierz fiszkę:

[wpdm_package id='2523']

Opis szkolenia

Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały szkoleniowe na piśmie. Metoda szkolenia oparta jest o nowoczesne założenia pracy z osobami dorosłymi. Dostarczamy uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia. Trener występuje w roli koleżeńskiego, życzliwego i przychylnego ale obdarzonego zaufaniem i szacunkiem doświadczonego eksperta w dziedzinie interesującej uczestników. Praca opiera się o zasady „burzy mózgów” w podziale na zadaniowe podgrupy szkoleniowe. Podstawowa metoda pracy z pojedynczym uczestnikiem w grupie to maksymalne aktywizowanie do produkowania akceptowanych pomysłów rozwiązań określonych sytuacji.

Czas trwania

4 dni, po 8 godzin szkoleniowych każdy.

Cel szkolenia

 1. Definicja, podstawowe pojęcia oraz sens praktycznego zastosowania, Strategicznej Karty Wyników do oceny realizacji strategii przedsiębiorstwa i bieżącej kontroli jego działalności (procesów).
 2. Nabycie umiejętności doboru mierników (wskaźników) realizacji strategii na różnych płaszczyznach i zachodzących procesach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 3. Zdobycie podstawowych umiejętności dla tworzenia i wdrażania Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie.
 4. Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami tworzenia wskaźników z punktu widzenia głównych płaszczyzn strategicznej karty wyników.
 5. Przedstawienie ogólnie przyjętych wzorców w formułowaniu Strategicznej Karty Wyników.
 6. Pozyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących powiązania procesów komunikacyjnych z zarządzaniem strategicznym.
 7. Polepszenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w przedsiębiorstwie

Metoda szkolenia

 1. Trening w małych podgrupach wraz z elementami wykładu wspomaganego multimedialnie.
 2. Aktywizowanie uczestników do jak najczęstszego zabierania głosu i produkowania swoich własnych rozwiązań.
 3. Brain storming stosownie do sytuacji w danej chwili; praktyczne zastosowanie krytycznego i sceptycznego w sensie naukowym podejścia na bazie analizy SWOT.
 4. Case study jako metoda nawiązująca do osobistych doświadczeń zawodowych uczestników.
 5. Praktyczne wykorzystanie metody BSC jako metody zarządzania procesami grupowymi w trakcie poszczególnych dni szkolenia

Podstawy teoretyczne szkolenia

 1. Praktyczne zastosowanie teoretycznej wiedzy na temat Metodologii BSC.
 2. Wskazanie uczestnikom konieczności Identyfikacji celów strategicznych firmy i przyporządkowanie im odpowiednich wskaźników długoterminowych od 3 do 5 lat w obszarze dynamicznym, operacyjnym, rynkowym, finansowym. Wytypowanie wskaźników dla każdego obszaru, które staną się długookresowymi celami strategicznymi firmy.
 3. Ustalenie wartości docelowych dla długoterminowych celów strategicznych poprzez ustalenie wartości wyjściowych i docelowych dla każdego z celów. Ustalenie zestawu warunków niezbędnych do osiągnięcia założonych celów z określeniem perspektywy czasowej.
 4. Określenie głównych zadań, osób odpowiedzialnych za ich realizację, budżetów oraz czasu ich trwania.
 5. Wdrożenie systemu BSC – stworzenie spójnego systemu pozyskiwania danych i raportowania do systemu budżetowania, wynagradzania.
 6. Weryfikacja celów strategicznych oraz weryfikacja wskaźników, poprzez ponowne badanie relacji przyczynowo skutkowych pomiędzy wskaźnikami co pozwala na zoptymalizowanie ilości wskaźników i jakości przyjętych miar.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia są zależne od dotychczasowych doświadczeń uczestników oraz od nastawienia co do sensu udziału w podobnych przedsięwzięciach.

 1. Umiejętność opisania strategii przedsiębiorstwa zrozumiałym językiem mierników jej realizacji i wskazanie odpowiedzialności za jej realizację na wszystkich poziomach organizacji przedsiębiorstwa.
 2. Uświadomienie pracownikom wpływu realizowanych przez nich zadań na osiąganie celów strategicznych.
 3. Wprowadzenie mechanizmu kompleksowego zarządzania efektywnością działania organizacji i umożliwienie zbudowania nowoczesnego systemu oceny i motywowania pracowników powiązanego z postępami w osiąganiu celów.