Trzeci nabór wniosków Interreg Europa

Trzeci nabór wniosków Interreg Europa

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 30.06.2017 Decyzję ws. dofinansowania projektów podejmie międzynarodowy Komitet Monitorujący program Interreg Europa. Wyniki naboru 29.12.2017 Lista (XLSX 98 KB) zatwierdzonych projektów Interreg Europa (1. i 2. nabór) Dokument Informac..

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.03.2017 do 30.06.2017

Decyzję ws. dofinansowania projektów podejmie międzynarodowy Komitet Monitorujący program Interreg Europa.

Wyniki naboru 29.12.2017

Lista (XLSX 98 KB) zatwierdzonych projektów Interreg Europa (1. i 2. nabór)

Dokument

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany pod koniec 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu programu w Lille (Francja).

Informacje na temat sposobu składania wniosków są dostępne w warunkach naboru – Terms of reference.

Sposób składania wniosków

Elektronicznie.

Podręcznik użytkownika systemu – User manual.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– władze publiczne wszystkich szczebli,

– instytucje publiczne (podmioty prawa publicznego zgodnie z dyrektywą 2014/24/WE ws. zamówień publicznych), przykładowo, uczelnie, agencje rozwoju, instytuty itp.

– prywatne podmioty non profit posiadające osobowość prawną, przykładowo, uczelnie prywatne, izby, fundacje itp.

Pełne definicje poszczególnych kategorii podmiotów są dostępne w podręczniku programu – Programme Manual.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program Interreg Europa nie jest programem infrastrukturalnym, wspiera projekty o charakterze miękkim.

Program umożliwia unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego. W ramach projektów wspierana jest wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji z Unii Europejskiej, Norwegii oraz Szwajcarii.

Współpraca nad wybraną dziedziną polityki, przykładowo tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, pozwala na zaplanowanie zmian w konkretnych instrumentach polityki (np. regionalnym programie operacyjnym). Przykładem wpływu na instrument polityki może być zmiana w systemie zarządzania regionalnym programem operacyjnym – nowe metody oceny wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów do RPO.

Rezultatem może być także opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków programu regionalnego (RPO) lub krajowego (np. PO WER, PO Polska Wschodnia itp.), wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do strategii nowego celu, zmiany/aktualizacje strategii, planów, zmiany w otoczeniu prawnym itp.).

Rekomendowana przez Wspólny Sekretariat liczba partnerów w projekcie wynosi od 5 do 10 instytucji.

Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Kryteria wyboru projektów

Etap 1. Ocena formalna

Etap 2. Ocena strategiczna

Etap 3. Ocena operacyjna

Szczegółowe informacje na temat oceny: Terms of Reference (warunki naboru) oraz Programme Manual z 13 grudnia 2016 r. (podręcznik programu), dostępne w Application pack.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Refundacja z EFRR w zależności od statusu partnera: do 85% lub 75% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

ok. 145 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Terms of reference

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek on-line jest dostępny na oficjalnej stronie programu Interreg Europa.

Podręcznik użytkownika sytemu on-line – User Manual.

Wniosek można złożyć wyłącznie w czasie trwania naboru (1 marca – 30 czerwca 2017).

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowę o dofinansowanie (Subsidy contract) podpisuje z Instytucją Zarządzającą (ulokowana we Francji) wyłącznie partner wiodący projektu.

Wszystkich partnerów obowiązuje natomiast umowa partnerska (Partnership Agreement).

Oba dokumenty są dostępne na stronie programu.

Pomocnicze, polskie wersje umów są dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej jest dostępna w podręczniku programu.

Pytania i odpowiedzi

Pomoc doradcza Wspólnego Sekretariatu świadczona po angielsku, w tym narzędzia dla wnioskodawców:

Project idea self-assessment – kwestionariusz umożliwiający szybką samoocenę projektu – czy mój pomysł pasuje do programu Interreg Europa?

Project idea feedback – dla bardziej zaawansowanych koncepcji, po rejestracji w społeczności Interreg Europa i wypełnieniu formularza konsultacje z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu

Wskazówki Wspólnego Sekretariatu dot. przygotowania projektu

POSZUKIWANIE PARTNERÓW PROJEKTOWYCH

W Polsce informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
Osoba do kontaktu: Anna Stol (tel. 32 253 90 08, e-mail:Anna.Stol@mr.gov.pl)

Informacje o programie Interreg Europa w języku polskim: www.ewt.gov.pl

Krajowy Dzień Informacyjny na temat zasad 3. naboru projektów Interreg Europa – 7 II 2017, Warszawa

Linki

Opisy zatwierdzonych projektów – 1. nabór:
http://www.interregeurope.eu/discover-projects/

Opisy zatwierdzonych projektów – 2. nabór:
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/199/second-call-projects-approved/