Typ projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane

Typ projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.03.2017 do 17.03.2017 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca og..

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.03.2017 do 17.03.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej
Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych
Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF
Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF
Typ projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane

Numer naboru: RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/17

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków

Wnioski uproszczone:

Uproszczone wnioski o dofinansowanie projektu zintegrowanego należy składać od dnia 03 marca 2017 r. od godziny 7:30 do dnia 17 marca 2017 r. do godziny 15:30 w wersji elektronicznej na trwałym nośniku (np. płycie CD/DVD) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały).

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Termin złożenia pełnych wniosków o dofinansowanie zostanie wskazany w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc maj 2017 r.).

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są:

 1. w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w wezwaniu do złożenia pełnego wniosku. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFSinstalacyjnej GWA2014 (EFS), wskazanej w wezwaniu.
 2. w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku.

Wnioski o dofinansowane – II etap EERR:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru pełnych wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR)w terminie wyznaczonym przez IOK.
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami do IOK w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do Kancelarii bądź data nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wersji elektronicznej wniosku w ramach etapu II do:

Kancelarii Departamentu EFRR (IOK)
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89
pok. nr 020 (parter),
15-874 Białystok.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane dotyczące usług społecznych, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

W zakresie EFRR:

 1. Infrastruktura związana z opieką nad osobami zależnymi;
 2. Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych.W przypadku wyżej wymienionych przedsięwzięć dotacja nie będzie obejmowała budowy nowych obiektów, a jedynie przebudowę lub remont budynków w celu ich adaptacji.

W zakresie EFS:

 1. Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności poprzez:
  1.1 wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez zwiększenie liczby opiekunów świadczących usługi w miejscu zamieszkania lub poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w społeczności lokalnej);
  1.2 świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  1.3 świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;
  1.4 inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsc pracy lub ośrodka wsparcia);
  1.5 aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomoc i integracji społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób niesamodzielnych);
 2. Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 5 Kryteria oceny dla typu projektu zintegrowanego Poddziałanie 7.2.2 i 8.4.2 (PDF 700 KB)

Załącznik nr 6 Kryteria oceny formalno-merytorycznej projekty zintegrowane, tryb konkursowy (PDF 443 KB)

Załącznik nr 7 Przewodnik po kryteriach_7 2 2+8 4 2 (PDF 1 MB)

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów – EFRR (PDF 344 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem: – projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR); – projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych; – cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%; – w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%. Minimalny wkład własny Beneficjenta w odniesieniu do: – Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 15% kosztów kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 9 000 000,00 PLN, w tym: – wsparcie finansowe w ramach EFS: 3 000 000,00 PLN, tj. 2 684 210,53 PLN ze środków EFS oraz 315 789,47 PLN z budżetu państwa, – wsparcie finansowe w ramach EFRR: 6 000 000,00 PLN. W ramach konkursu IOK nie przewiduje rezerwy przeznaczonej na procedurę odwoławczą.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie (PDF 416 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Zal_nr_6_do_Regulaminu_Wzor_minimalnego_zakresu_umowy_ze_srodkow_EFS_kwoty_ryczaltowe (DOCX 107 KB)

Zal_nr_6_do_Regulaminu_Wzor_minimalnego_zakresu_umowy_ze_srodkow_EFS_umowy_inne_niz_rozliczane_ryczaltem (DOCX 107 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części A Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):

Departament EFRR: tel. (85) 66 54 319, -979, -325 w godz. od 9.00 do 13.00.

Departament EFS: tel. tel. (85) 66 54 258, -281, -273, -219 w godz. od 9.00 do 13.00 e-mail: zintegrowane@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu.

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

 • w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
 • w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;
 • w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 66 54 383.

Linki

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl