V Nabór wniosków dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (1. i 2. typ projektów)

V Nabór wniosków dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (1. i 2. typ projektów)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójnościw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójnościw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko…