VI nabór dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

VI nabór dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.05.2018 do 27.07.2018 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyj..

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.05.2018 do 27.07.2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska,
ogłasza konkurs projektów
w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

Typ projektów: 2. Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

 • inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

 • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 • w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie – w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie od 31 maja 2018 r. do 27 lipca 2018 r.
  Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 27 lipca 2018 r. o godz. 24.00,w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 27 lipca 2018 r. o godz. 15:30.
  Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

a) w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, mającym walor podpisu własnoręcznego, w systemie ePUAP, termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie

b) w przypadku konieczności złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

 • termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony

lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403; kod 429; kod 430; kod 431);
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115; kod 116; kod 117; kod 118; kod 120; kod 121; kod 124).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

W ramach naboru dofinansowane będą inwestycje

 • dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • oraz inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla projektów generujących dochód w wysokości 20%, wskazaną w załączniku nr 5 do rozporządzenia ogólnego, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu) i Szczegółowym opisem osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 mln zł w tym:

 • 100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK,
 • 100 mln zł dla inwestycji dotyczących innych elementów niż wyłącznie PSZOK

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce „Punkt informacyjny”

Kontakt telefoniczny do pracowników NFOŚiGW w zakładce KONTAKT

Linki

Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej