1.3 Profesjonalizacja IOB (1)

1.3 Profesjonalizacja IOB (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2017 do 30.03.2017 Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy działania 1.3 Profesjonalizacja IOB realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Nowoczesna Gospodarka. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o ws..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.02.2017 do 30.03.2017

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy działania 1.3 Profesjonalizacja IOB realizowanego w ramach I Osi Priorytetowej Nowoczesna Gospodarka. Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.” Działanie 1.3 realizowane będzie poprzez wsparcie projektów mających na celu wypełnianie przez Samorząd Województwa Śląskiego zadania przypisanego ustawowo, jakim jest prowadzenie polityki rozwoju województwa, na którą składa się wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji (art. 11 ust 2 pkt 6 ustawy o samorządzie województwa).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie od godz. 8:00 dnia 28.02.2017 r. do godz. 12:00 dnia 30.03.2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa w partnerstwie z:

  • Instytucjami Otoczenia Biznesu
  • Instytucjami naukowo-badawczymi
  • Porozumieniem ww. podmiotów

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Wydatki związane z organizacją i udziałem w spotkaniach informacyjnych, debatach społecznych, konferencjach, obserwatoriach
  • Wydatki związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych
  • Wydatki związane z angażowaniem personelu
  • Wydatki związane z opracowaniem, przygotowaniem i rozpowszechnianiem raportów, analiz, modeli specjalistycznych, w tym
  • Wydatki na informację i promocję;Koszty Pośrednie (koszty zarządzania projektem, szkolenia personelu Lidera projektu związane ze specyfiką projektu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu dla działania 1.3 (PDF 675 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 414 100,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 1.3 (DOC 373 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 105 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 599 KB)

Wzór decyzji w sprawie dofinansowania projektu (DOC 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej (DOC 192 KB)

Linki

https://scp-slask.pl/lsi/nabor/183