10.3 Programy polityki zdrowotnej (4)

10.3 Programy polityki zdrowotnej (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.07.2018 do 06.08.2018 Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnejKonkurs otwarty nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/18 Szczegóły na temat naboru wniosków zawarto w Regu..

PLANOWANY data naboru wniosków od 06.07.2018 do 06.08.2018

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnejKonkurs otwarty nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/18

Szczegóły na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu na stronie, tam tez będa pojawiać się wszystkie pózniejsze komunikaty, zmiany itd..

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Czechowska 19, pok. 1

20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie:

a) papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

b) Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) – najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 10.3 Programy profilaktyki zdrowotnej podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, organizacje non profit, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych,

c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych,

d) podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą lub ich podmioty tworzące,

e) pracodawcy, w szczególności pracodawcy aktywnie działający w zakresie włączenia społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych:programy zdrowotne ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe).(Typ projektu określony w pkt 2 lit. b w SZOOP)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 6 211 440,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 621 144,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

na stronie

Wzór wniosku o dofinansowanie

na stronie, w załącznikach do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

na stronie, w załącznikach do regulaminu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.