11.1 Wysoka jakość edukacji / 11.1.2 Kształcenie ogólne (1)

11.1 Wysoka jakość edukacji / 11.1.2 Kształcenie ogólne (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.06.2016 do 30.06.2016 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-002/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 20.06.2016 do 30.06.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-002/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2016 r

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

al. Piłsudskiego

890-051 Łódź

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres,
  • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować organy prowadzące[1] szkół i placówek systemu oświaty realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego[2] (w tym szkół specjalnych) z wyłączeniem szkół dla dorosłych[3] i policealnych[4].

[1] organ prowadzący – jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za działalność ośrodka wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki systemu oświaty

[2] placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne – placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

[3] szkoła dla dorosłych – szkoła, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b i d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

[4] szkoła policealna – szkoła, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności,

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

2. Tworzenie w szkołach i placówkach realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:

a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.

Realizowane projekty obejmują co najmniej 2 elementy spośród wymienionych powyżej. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem.

3. Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

b) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK, w tym włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów,

d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania.

Ze wsparcia, o którym mowa w pkt 3 a, mogą korzystać szkoły lub placówki systemu oświaty, w których w wyniku diagnozy przeprowadzonej przez szkołę do realizacji działań wymienionych w pkt 3 b lub c stwierdzono zasadność podjęcia działań, o których mowa w pkt 3 a. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację pozostałych działań z katalogu wskazanego w pkt 3 b lub c poza projektem.

Programy, o których mowa w pkt 3 d, są realizowane wyłącznie w szkołach lub placówkach systemu oświaty, które spełniają jeden z poniższych warunków:

a) w latach 2012-2013 wzięły udział w programie Cyfrowa szkoła lub innych analogicznych programach;

b) realizują projekty w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie wskazanym w podrozdziale 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

c) osiągnęły albo mają dostęp do funkcjonalności opisanych w pkt 8, podrozdział 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

d) dysponują zapleczem technicznym do realizacji działań z zakresu programowania;

e) realizują projekt w partnerstwie ze szkołą lub placówką systemu oświaty, która uczestniczyła w analogicznych przedsięwzięciach;

f) realizują projekt we współpracy z podmiotami dysponującymi potencjałem do prowadzenia działań projektowych;

g) nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub placówkach systemu oświaty zostali przygotowani do realizacji zajęć z zakresu programowania.

4. Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem[1] ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego obejmujące:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Rozdziale 7.2 Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

93%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

41 965 119,45 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegóły znajdują się w Regulaminie konkursu

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Przejdź na stronę ogłoszenia