2.1 E-usługi publiczne / 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (1)

2.1 E-usługi publiczne / 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.10.2020 do 04.12.2020 Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020). Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o..

PLANOWANY data naboru wniosków od 16.10.2020 do 04.12.2020

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to sierpień 2021 r. IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-umwd.dolnyslask.pl

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (dalej Generator Wniosków), dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie oraz zwrotowi do Wnioskodawcy.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wnioskówo dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w Generatorze Wniosków załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez:

 • osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub
 • właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:od godz. 8:00 dnia 16 października 2020 r. do godz. 15:00 dnia 4 grudnia 2020 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR (dalej Generator Wniosków), dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie. Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie oraz zwrotowi do Wnioskodawcy.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wnioskówo dofinansowanie EFRR. Skany załączanych w Generatorze Wniosków załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez:

 • osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub
 • właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: gwnd@dolnyslask.pl.

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartychw dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy wnioskodawców / beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; instytucje kultury, ich związki i porozumienia;
 • organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne oraz LGD);
 • uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
 • jednostki naukowe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej – dla projektów o zasięgu regionalnym;
 • porozumienia ww. podmiotów.

Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wskazany powyżej. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są realizowane na terenie ZIT WrOF, typy projektu określone dla Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF, tj.:

2.1.A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, A2C):

a) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury;

b) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, np. GIS;

c) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego;

d) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

W naborze nie będą finansowane e-usługi w zakresie e-zdrowia. Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 078, 101.

2.1.B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C):

a) urzędów administracji samorządowej:- dot. tworzenia, rozwijania i integracji baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między tymi podmiotami (A2A),

– wspomagające procesy decyzyjne (obejmujące procesy wewnątrz urzędów i administracji, m.in. związane z systemami zarządzania i wymianą informacji

– tzw. back office),- upowszechniające i ułatwiające komunikację elektroniczną instytucji publicznych z podmiotami zewnętrznymi administracji.

Realizując typ projektu 2.1B a) wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia Kwestionariusza do Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (załącznik nr 3 do Regulaminu). Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 078, 101.

2.1.C Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych:

a) Projekty z zakresu digitalizacji zasobów i treści publicznych, np. kulturowych, naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego i lokalnego służące zapewnieniu powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.

b) Projekty służące zapewnieniu powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.

c) Projekty dotyczące stworzenia lub wdrożenia nowych e-usług służących zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie (open government), w tym także takie, które wykorzystują informacje sektora publicznego i/lub inne, istniejące e-usługi.

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 079, 101.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

– w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;

– w przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020:

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

 • dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

– W przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, ale nie może być większa niż 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

lub alternatywnie:

 • tylko w przypadku pomocy nieprzekraczającej 2 mln EUR – maksymalna kwota pomocy – 80 % kosztów kwalifikowalnych

– W przypadku projektu objętego pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – 85 % kosztów kwalifikowalnych (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs w ramach naboru nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20 w Poddziałaniu 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WrOF wynosi 4 700 000 EUR, tj. 20 642 870,00 PLN (zgodnie z obowiązującym we wrześniu 2020 r. kursem, tj. 1 EUR = 4,3921 PLN), w tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

W sytuacji, gdy w konkursie nie ma negatywnie ocenionych projektów na żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór.

Ze względu na kurs euro kwota dostępnej alokacji może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów, tj. rozstrzygnięcia konkursu (wyboru do dofinansowania).

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu również ze względu na wybór w ramach Działania projektów do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej. IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie w trakcie trwania naboru (poprzez zmianę Regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu – z uwzględnieniem możliwości dofinansowania kolejnych projektów na liście według liczby otrzymanych punktów, zgodnie z zasadą równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).Jedyne odstępstwo od tej zasady może mieć miejsce w sytuacji, w której KM przyjął kryteria rozstrzygające o ostatecznej kolejności projektów na liście, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.zitwrof.pl.

Zał nr 1 do Uchwały – Regulamin konkursu 2.1.2

Załącznik_1_do_Regulaminu – Kryteria 2.1.2

Załącznik_2_do_Regulaminu-wskazniki

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu – Kwestionariusz_Katalogu_Rekomendacji_Cyfrowego_Urzedu

Załącznik_4_do_Regulaminu – Lista sprawdzająca 2.1

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku wraz ze wzorem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i załączniki zamieszczone są na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce dot. naboru oraz www.zitwrof.pl.

IOK informuje, że wypełniając wniosek o dofinansowanie należy stosować aktualną na dzień ogłoszenia naboru „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, która jest umieszczona na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.zitwrof.pl.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Deklaracja Natura 2000

Formularz – pomoc de minimis dla usług w ogólnym interesie gosp.

Formularz – pomoc de minimis

Formularz – pomoc inna niż w rolnictwie, rybołótswie, de minimis

Formularz – wklad niepieniężny (częściowo z PP)

Formularz – wkład niepieniężny (bez PP)

Formularz – wkład niepieniężny (z PP)

Instrukcja wypałniania WND (ver. 12)

Oswiadczenie VAT – Wnioskodawca

Oświadczenie – pomoc de minimis

Oświadczenie o braku pomocy publicznej, de minimis

Oświadczenie VAT – Partner

Oświadczenie VAT – Podmiot realizujący

Oświadczenie-analiza-OOŚ-z-instrukcją

Pelnomocnictwo

Pomoc publiczna – informacje dodatkowe (UOKiK)

Poziom wsparcia – projekty partnerskie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania (Beneficjentami) stanowi załącznik nr 2/3 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulamin i są zamieszczone na stronach:

www.rpo.dolnyslask.pl orazwww.zitwrof.pl.

Umowa o dofinansowanie projektu może być zawarta pod warunkiem otrzymania przez IZ RPO WD pisemnej informacji, że dany Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych, prowadzonym przez Ministra Finansów. Przedmiotowy warunek dotyczy również partnerów wnioskodawcy. Instytucja Zarządzająca RPO WD zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy.

Informacja w tym zakresie będzie przekazywana wnioskodawcy wraz z pismem informującym o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy EFRR 2014 2020_ ver 22

u_Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw_v22

u_Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa v22

u_Załącznik nr 2 Harmonogram zamówień dla Projektu ver 19

u_Załącznik nr 3 Harmonogram płatności_ ver 19

u_Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu_ ver 19

u_Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji_ ver 19

u_Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta ver. 21

u_Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera ver 21

u_Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt ver 21

u_Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji_v20

u_Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność _v21

u_Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych EFRR_v22

u_Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR_ grudzień 17

u_Załącznik nr 14 Klasyfikacja budżetowa projektu ver 19

u_Załącznik nr 15 Zasady kwalifikowalności (46-54)_v22

u_Załącznik nr 16 Harmonogram uzyskiwania decyzji_pozwoleń_ver 19

Decyzja wzór_v22

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA v.14

d_Załącznik nr 1 Harmonogram rzeczowo- finansowy bez budż.państw_v22

d_Załącznik nr 1a Harmonogram rzecz-finan. dla projektów z budżetem Państwa v22

d_Załącznik nr 2 Harmonogram zamówień dla Projektu ver 19

d_Załącznik nr 3 Harmonogram płatności ver 19

d_Załącznik nr 4 Montaż finansowy Projektu ver 19

d_Załącznik nr 5 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji ver 19

d_Załącznik nr 6 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta ver. 21

d_Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Partnera ver 21

d_Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt ver 21

d_Załącznik nr 9 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji ver 20

d_Załącznik nr 10 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność – ver 21

d_Załącznik nr 11 Dane osobowe _v22

d_Załącznik nr 12 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR_ grudzień 17

d_Załącznik nr 13 Klasyfikacja budżetowa projektu ver 19

d_Załącznik nr 14 Zasady kwalifikowalności (46-54)

d_Załącznik nr 15 Harmonogram uzyskiwania decyzji_pozwoleń_ver 19

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana w Regulaminie dostępnym na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.zitwrof.pl.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez adres

mailowy: pife@dolnyslask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.