4.1 Innowacje społeczne (12)

4.1 Innowacje społeczne (12)

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.02.2018 do 14.04.2018 Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-017/18 w temacie Społeczne Agencje Najmu, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 15.02.2018 do 14.04.2018

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-017/18 w temacie Społeczne Agencje Najmu, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków w danej rundzie konkursowej.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być dostarczone w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA (www.sowa.efs.gov.pl). O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Pierwszą rundę niniejszego konkursu rozpoczynamy 15 lutego 2018 r. i od tego dnia rozpoczyna się proces naboru wniosków, a kończymy 14 kwietnia 2018 r. Informacje na temat kolejnych rund zawarto w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W niniejszym konkursie o dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego szczebla podstawowego – gmina lub powiat lub związek międzygminny.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na skalowanie innowacji społecznej – modelu Społecznych Agencji Najmu (SAN), tj. oprzyrządowanie modelowych rozwiązań w zakresie wyznaczenia programu działania i organizacji SAN, a następnie ich wdrożenie w praktyce.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97,00 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 15 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 886 KB)

Załącznik nr 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (DOC 622 KB)

Załącznik nr 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (PDF 357 KB)

Załącznik nr 4 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 831 KB)

Załącznik nr 4 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 504 KB)

Załącznik nr 5 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w PO WER (PDF 220 KB)

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (PDF 285 KB)

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 289 KB)

Załącznik nr 8 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 283 KB)

Załącznik nr 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 282 KB)

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (PDF 596 KB)

Załącznik nr 11 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 309 KB)

Załącznik nr 12 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Załącznik nr 13 Doświadczenia zagraniczne SAN (PDF 527 KB)

Załącznik nr 14 Opis dodatkowych założeń skalowania modelu SAN (DOC 693 KB)

Załącznik nr 14 Opis dodatkowych założeń skalowania modelu SAN (PDF 422 KB)

Załącznik nr 15 Kierunkowe założenia modelu SAN w Polsce (PDF 404 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 12 (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro2@mr.gov.pl