4.2 Programy mobilności ponadnarodowej (4)

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej (4)

PLANOWANY data naboru wniosków od 11.12.2017 do 18.12.2017 Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17 na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES, w rama..

PLANOWANY data naboru wniosków od 11.12.2017 do 18.12.2017

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/17 na mobilność ponadnarodową przedstawicieli miast wyłonionych w konkursie dotacji HUMAN SMART CITIES, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Typ projektu: Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w I kwartale 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu można składać od 11 do 18 grudnia 2017 r. na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • podmioty ekonomii społecznej
  • administracja publiczna
  • przedsiębiorstwa
  • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej (staż/praktyka/ jednostronna wymiana pracowników) dla przedstawicieli miast, których fiszka projektowa została wybrana do etapu II konkursu dotacji HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Kryteria wyboru projektów

Określono w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97,00%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 2 500 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 1 MB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki

Załącznik nr 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku (DOC 616 KB)

Załącznik nr 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku (PDF 269 KB)

Załącznik nr 2 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (DOC 745 KB)

Załącznik nr 2 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (PDF 496 KB)

Załącznik nr 3 Wzór karty weryfikacyjnej kryterium kończącego negocjacje (DOC 618 KB)

Załącznik nr 3 Wzór karty weryfikacyjnej kryterium kończącego negocjacje (PDF 309 KB)

Załącznik nr 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (DOC 612 KB)

Załącznik nr 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 283 KB)

Załącznik nr 5 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora KOP (DOC 611 KB)

Załącznik nr 5 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora KOP (PDF 282 KB)

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (DOC 613 KB)

Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (PDF 285 KB)

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (DOC 615 KB)

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 289 KB)

Załącznik nr 8 Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 936 KB)

Załącznik nr 8 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 588 KB)

Załącznik nr 9 Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 16 MB)

Załącznik nr 9 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Załącznik nr 10 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego (DOC 644 KB)

Załącznik nr 10 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego (PDF 391 KB)

Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (DOCX 620 KB)

Załącznik nr 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 351 KB)

Załącznik nr 12 Wzór minimalnego zakresu raportu z programu mobilności ponadnarodowej (DOCX 611 KB)

Załącznik nr 12 Wzór minimalnego zakresu raportu z programu mobilności ponadnarodowej (PDF 389 KB)

Załącznik nr 13 Zestawienie standardu i cen rynkowych (DOCX 602 KB)

Załącznik nr 13 Zestawienie standardu i cen rynkowych (PDF 154 KB)

Załącznik nr 14 Regulamin konkursu dotacji Human Smart Cities (DOC 226 KB)

Załącznik nr 14 Regulamin konkursu dotacji Human Smart Cities (PDF 379 KB)

Załącznik nr 15 Lista miast rekomendowanych jako instytucje przyjmujące (DOCX 611 KB)

Załącznik nr 15 Lista miast rekomendowanych jako instytucje przyjmujące (PDF 321 KB)

Załącznik nr 16 Wzór oświadczenia dotyczącego skutków niezachowania formy komunikacji (DOC 608 KB)

Załącznik nr 16 Wzór oświadczenia dotyczącego skutków niezachowania formy komunikacji (PDF 356 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie określa Załącznik nr 8.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie określa Załącznik nr 9. (DOC 16 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.