5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (13)

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (13)

Zakończony 30.09.2020 W dniu 03 lutego 2021 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosku złożonego w naborze pozakonkursowym nr POWR.05.02.00-IP.05-00-023/20.Do dofinansowania wybrany został projekt Centrum e-Zdrowia. „Poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost ..

Zakończony 30.09.2020

W dniu 03 lutego 2021 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosku złożonego w naborze pozakonkursowym nr POWR.05.02.00-IP.05-00-023/20.Do dofinansowania wybrany został projekt Centrum e-Zdrowia. „Poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji cyfrowych, wiedzy oraz umiejętności pracowników podmiotów leczniczych w zakresie optymalizacji gospodarki krwią i jej składnikami w PWDL oraz poprawę bezpieczeństwa stosowania krwi i jej składników z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”.

Wartość projektu to 2 019 696,00 zł (w tym kwota dofinansowania – 2 019 696,00 zł). Okres realizacji projektu został wskazany od 01 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

03.02.2021

Miejsce składania wniosków

Adres IOK:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Oceny Inwestycji

ul. Miodowa 15

00‐952 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek złożony elektronicznie za pomocą systemu SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego zostało skierowane do Centrum e-Zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu pozakonkursowego pt. „Poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji cyfrowych, wiedzy oraz umiejętności pracowników podmiotów leczniczych w zakresie optymalizacji gospodarki krwią i jej składnikami w PWDL oraz poprawę bezpieczeństwa stosowania krwi i jej składników z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały opisane szczegółowo w wezwaniu do złożenia projektu pozakonkursowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przyznanego dofinansowania zgodnie z wnioskiem wynosi 2 019 696,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wniosek został złożony na podstawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie skierowanego bezpośrednio do potencjalnego Wnioskodawcy.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy został przekazany bezpośrednio do potencjalnego Wnioskodawcy.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór wniosku został przekazany bezpośrednio do potencjalnego Wnioskodawcy.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy, gdyż wnioskodawca został wybrany w ramach procedury pozakonkursowej.