5.2 Transport kolejowy (RPO Wielkopolskiego) / 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej (3)

5.2 Transport kolejowy (RPO Wielkopolskiego) / 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej (3)

AKTUALNY data naboru wniosków od 24.10.2018 do 10.12.2018 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 24.10.2018 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.05.02.01-IZ-00-30-002/18 w..

AKTUALNY data naboru wniosków od 24.10.2018 do 10.12.2018

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 24.10.2018 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.05.02.01-IZ-00-30-002/18 w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2019

Miejsce składania wniosków

Dokumentację można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej (ponadto formularz wniosku o dofinansowanie, Studium wykonalności – część opisową i tabele/modele finansowe należy złożyć także w wersji elektronicznej) od 24 października 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się mogą: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący budowy zaplecza technicznego dla taboru spalinowego wraz z wyposażeniem.

Kryteria wyboru projektów

Link do dokumentu Warunki formalne (PDF 75 KB)

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów (PDF 170 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 34 055 454,85 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 544 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 515 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: maciej.idziak@umww.pl, pawel.hryniewicz@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 34, 61 626 61 10 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020