6.3 Ekonomia społeczna / 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej (2)

6.3 Ekonomia społeczna / 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.08.2018 do 12.09.2018 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej..

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.08.2018 do 12.09.2018

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/18.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu (DOCX 16 KB) dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do listopada 2018 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Augustyńskiego 1 ,

80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 243)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • w wersji papierowej osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.10 regulaminu konkursu. (DOCX 16 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W konkursie, jako wnioskodawcy, mogą ubiegać się podmioty lub partnerstwa prowadzące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, z zastrzeżeniem, że umowa o dofinansowanie projektu podpisana zostanie wyłącznie z OWES posiadającymi akredytację dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj. usług animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej i wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych na terenie województwa pomorskiego.

Wnioski składane na konkurs mogą dotyczyć wyłącznie subregionu nadwiślańskiego i obejmować wszystkie powiaty na tym terenie z wyłączeniem powiatu tczewskiego (malborski, kwidzyński, sztumski, starogardzki).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Można otrzymać dofinansowanie na:

projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb poprzez łączne zastosowanie następujących typów usług:

a) usługi animacji lokalnej, w tym w szczególności:

i) usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej,

ii) tworzenie grup inicjatywnych w zakresie przedsiębiorczości społecznej,

iii) wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów w zakresie przedsiębiorczości społecznej,

b) usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), w tym w szczególności:

i) usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (m.in. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.),

ii) usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym),

iii) wsparcie w postaci bezzwrotnych środków (dotacji) na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,

iv) wsparcie pomostowe w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług (m.in. szkoleń, warsztatów, doradztwa, mentoringu, coachingu itp.), służące uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania po zakończeniu procesu inkubacji,

c) usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych służące ich profesjonalizacji, obejmujące m.in.:

i) umożliwienie dostępu do usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, marketingowych,

ii) doradztwo, w tym doradztwo biznesowe,

iii) zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2.przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 2b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu. (DOCX 16 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

– maksymalne współfinansowanie ze środków EFS – 85%

Ponadto:

a)w zakresie wydatków na dotację na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej:

– 15 % – stanowi krajowy wkład publiczny (budżet państwa), co oznacza finansowanie w całości tego typu wydatku z dofinansowania (85% środki EFS, 15 % budżet państwa),

b) w zakresie wydatków innych niż wydatki dotyczące dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej:- 15 % – stanowi wkład własny wnoszony przez beneficjenta.

Jednocześnie wnioskodawca ustalając wysokość wkładu własnego, powinien uwzględnić fakt, iż maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie może przekroczyć 95%, a minimalny wkład własny wnoszony przez beneficjenta wynosi 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych

w odpowiedzi na konkurs wynosi 11 000 564,04 PLN [1], w tym:

1)środki EFS w wysokości 10 108 626,42 PLN

2)krajowy wkład publiczny- budżet państwa w wysokości 891 937,62 PLN

[1]Kwota przeliczona wg kursu 1 EUR 4,3631PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 16 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu (7Z 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 208 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 417 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

W sprawach technicznych dotyczących działania Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacje udzielane są za pomocą poczty elektronicznej: gwa.pomoc@pomorskie.eu.

Linki

Link do naboru konkursu nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/18 na stronie RPO Pomorskie