8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej / 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych)

8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej / 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 30.01.2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwe..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.12.2016 do 30.01.2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.08.01.04-IZ-00-30-002/16 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017

Miejsce składania wniosków

Punkt Naboru Wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 do 15.45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 30.12.2016 r. od godziny 7.30 do 30.01.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 2016 r., 28 września 2016 r., 11 października 2016 r., 19 października 2016 r. i 18 listopada 2016r.):

– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

  1. Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych.
  2. Specjalne programy nauczania (indywidualne i grupowe) dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wykazujących ponadprzeciętne predyspozycje w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych, w tym tworzenie „klas uniwersyteckich” z poszerzonym programem matematyki i informatyki, cykle zajęć przygotowujące do startu w konkursach i olimpiadach matematycznych lub informatycznych.
  3. Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym organizacja konkursów matematycznych i informatycznych, ogólnodostępnych dla uczniów wydarzeń popularno-naukowych, wykładów i warsztatów otwartych.
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w szczególności w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych); ukierunkowywanie edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich predyspozycji oraz uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
  5. Wsparcie nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach szkoleń dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej z uczniami w dziedzinie matematyki i informatyki.
  6. Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).

Preferowane będą projekty realizowane z udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych prowadzących studia w zakresie matematyki lub informatyki.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są dostępne w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

6 035 294,00 PLN i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adresy e-mail: dawid.drobnic@metropoliapozan.pl; info.wrpo@wielkopolskie.pl,
  • lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone na stronach:

http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-08-01-04-iz-00-30-002-16

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/165